Høringssvar fra Folkehelseinstituttet

Dato: 10.08.2020

Svartype: Med merknad

I tråd med forpliktelsene i WHOs tobakkskonvensjon og EUs tobakksdirektiv vedtok norske myndigheter i 2018 tre tiltak mot ulovlig handel av tobakksvarer: etablering av et sporingssystem for tobakksvarer, etablering av en bevillingsordning for produksjon, import og eksport av tobakksvarer og krav om sikkerhetsmerke på alle tobakkspakker. Formålet med disse reguleringene var å motvirke ulovlig handel med tobakk ved å bedre kontrollen med omsetningskjeden. Tiltakene vil bidra til å stenge handlingsrommet for useriøse aktører i tobakksbransjen, motvirke unndragelse av avgifter til staten og gjøre det vanskeligere for mindreårige å få tak i tobakksvarer. Dette er fordelaktig for folkehelsen.

I dette høringsnotatet foreslås det noen ytterligere lovendringer samt en omfattende forskriftsfesting av ulike aspekter ved det allerede vedtatte lovverket knyttet til disse ordningene. De fleste punktene det bes om innspill på er imidlertid mer basert på datatekniske enn folkehelsemessige avveininger. Folkehelseinstituttet har derfor ingen merknader til dette notatet.