Forsiden

Høringssvar fra Kreftforeningen

Dato: 10.08.2020

Svartype: Med merknad

Helse- og omsorgsdepartementet (HOD)

Postboks 8011 Dep

0030 Oslo

Oslo, 7. august 2020

Deres ref.: 20/2027

Vår ref.: 20-1421

Saksbehandler: K. Byrkje, J. Stigum

Forslag til lovendringer og forskrifter om ulovlig handel med tobakksvarer (sporing, sikkerhetsmerke og bevilling for import, eksport og produksjon)

Kreftforeningen er en av de største bruker- og interesseorganisasjonene i Norge med 113 500 medlemmer og 27 000 frivillige. Kreftforeningens formål er å arbeide for å forebygge og bekjempe kreft samt bedre livskvaliteten for pasienter og pårørende. 284 000 mennesker i Norge har eller har hatt kreft. Årlig rammes 34 000 mennesker og omtrent 11 000 dør hvert år som følge av kreftsykdom. Kreft er hyppigste dødsårsak for de under 75 år og det forventes en markant økning av nye krefttilfeller de nærmeste årene.

Innledning

Vi viser til tilsendte høringsdokumenter om lovverket knyttet til ulovlig handel med tobakksvarer og takker for muligheten til å komme med innspill.

Kreftforeningen er svært glad for at EU og Norge nå innfører et system for å få slutt på ulovlig handel med tobakk. Den ulovlige tobakkshandelen undergraver i dag den norske helsepolitikken gjennom å selge tobakksprodukter som ikke oppfyller lovkravene som stilles til tobakksprodukter. På det ulovlige markedet selges blant annet billigere tobakksprodukter, tobakksprodukter uten helsevarsler og tobakksprodukter med forbudte smakstilsettinger – en handel som undergraver tobakksforebyggende arbeid over hele verden.

Det er velkjent at ungdom er prissensitive og at billig tobakk vil være et egnet virkemiddel for å lokke ungdom til å begynne med tobakk. Også for tobakksavhengige voksne som ønsker å slutte, vil muligheten til å kjøpe billig tobakk gjøre det vanskeligere for noen å motivere seg for å slutte. Ulovlig tobakkshandel øker også helsemessige ulikheter, fordi billig tobakk gjør tobakk tilgjengelig for mennesker med dårlig råd. I dag er mennesker med dårlig råd overrepresentert blant de som røyker fast.

Ved å hoppe bukk over lovkravene som stilles til tobakksprodukter, økes også kostnadene til det norske helsevesenet og til arbeids- og næringslivet som taper produktivitet, begge på grunn av svært alvorlig sykdom som tobakksbruk ofte fører med seg.

Kreftforeningen er sterkt imot at tobakksindustrien skal gis noen mulighet til å påvirke sporingen av tobakksprodukter. I følge organisasjonen Stopping tobacco organizations and products (STOP) står antagelig tobakksindustrien selv bak mye av den ulovlig handelen med tobakk (se lenke til STOPs rapport nederst på siste side). Det vil også være i strid med tobakkskonvensjonens art. 5.3 og The Illicit Trade Protocol å gi tobakksindustrien noen mulighet til å påvirke sporing av tobakksprodukter og dermed tobakkspolitikken.

Kreftforeningen anmoder helse- og omsorgsdepartementet, til gjennomgående å velge det strengeste og sikreste mulige alternativet for å hindre påvirkning fra tobakksindustrien.

Sporing av tobakksvarer

Stortinget vedtok i 2018 ny § 16 e i tobakksskadeloven, om krav til datalagring hos uavhengig tredjepart. Avtaleforordningen fra EU kommisjonen, som er vedlagt i høringsdokumentene, legger imidlertid ikke opp til nasjonale valg ved gjennomføringen. Det innebærer at det er tobakksprodusenten/-importøren som skal velge og inngå avtale med en uavhengig tredjepartsleverandør med ansvar for driften av et primært datalager. Riktignok følger det av sporingsforordningen at:

Kommisjonen skal innen tre måneder etter at underretningen er mottatt, og på grunnlag av en undersøkelse av den foreslåtte leverandørens egnethet, særlig når det gjelder uavhengighet og teknisk kapasitet som nevnt i artikkel 15 nr. 8 i direktiv 2014/40/EU, godkjenne eller forkaste den foreslåtte leverandøren og utkastet til avtale. Dersom Kommisjonen ikke svarer innen denne fristen, skal leverandøren og utkastet til avtale anses som godkjent (del A vedlegg I i sporingsforordningen).

Vi forventer at norske myndigheter følger opp og bistår kommisjonen i arbeidet med å undersøke egnetheten, ikke minst uavhengigheten og teknisk kapasitet, til den leverandøren tobakksindustrien foreslår, før det har gått tre måneder Det er viktig at tilsynsmyndighetene i Norge også er årvåkne og ikke naive når det gjelder denne oppgaven i sporingssystemet og sørger for at ordningen får høyeste grad av sikkerhetsnivå (ref. EU-kommisjonens oppgave å kontrollere).

Et sentralt tema i de politiske lovforarbeidene i EU har vært hvorvidt tobakksindustrien skal gis noen rolle i EUs sporingssystem. EU-systemet er i dag basert på en kompleks ordning med blanding av ansvar, inkludert en rolle for tobakksselskaper når det kommer til datalagring. Kreftforeningen minner om at Norge er bundet av WHOs Illicit Trade Protocol hvor det tydelig går frem at tobakksindustrien ikke kan gis noen rolle i et sporingssystem.

Norge er nå i en situasjon hvor vi gjennom EØS-avtalen må innføre EUs system samtidig som EUs system ikke er i tråd retningslinjene når det gjelder tobakksindustriens rolle knyttet til datalagring i sporingssystemet.

EUs tobakksdirektiv er nå under evaluering og det er derfor en åpning for å få til en endring i fremtiden. Kreftforeningen anmoder helse- og omsorgsdepartementet på det sterkeste til å spille inn denne problemstillingen knyttet til datalagring overfor EU. Målsettingen her må være å få til en endring som gjør at EU land, som også er bundet av protokollen, ikke skal bryte sine forpliktelser etter protokollen.

Kreftforeningen er enig med departementet at det forskriftsfestes at det er ID-utstederen utpekt av Helsedirektoratet som skal utstede identifikasjonsmerker til tobakksvarer som plasseres på det norske markedet. Vi støtter også at Helsedirektoratet gis hjemmel til å pålegge ID-utsteder å deaktivere ID-koder dersom det avdekkes brudd på regelverket.

Det faglige ansvaret for å gjennomføre, følge opp og rapportere om sporingssystemet bør legges til Helsedirektoratet (som vil samarbeide med tollmyndighetene og andre myndigheter), slik departementet foreslår. Vi er enige i at Helsedirektoratet skal være nasjonal administrator for sporingssystemet, men vil i motsetning til departementet at dette forskriftsfestes.

Kreftforeningen mener at det er behov for å pålegge ID-utstederen å tilby fysisk levering i tillegg til at identifikasjonsmerker leveres elektronisk. Vi vil også påpeke at

at tobakksvarer (pakninger, emballasje) under 10 kilo også må omfattes av sporingsordningen. Dette for å unngå at varer deles opp i mindre enheter for å unngå ID-merking.

Sikkerhetsmerke

Kreftforeningen gir full støtte til forslaget om at sikkerhetsmerke bør utformes av norske myndigheter. Likeledes støtter vi at Guilloche-mønsteret bør bestemmes av norske myndigheter og ikke være opp til den produsent/aktør å avgjøre.

Vår generelle anbefaling er at myndighetene går for løsninger som anses for å øke sikkerheten. Det bør ikke være et argument å avvike fra høyest mulig sikkerhet for å unngå (for tobakksindustrien) kostnadsdrivende løsninger. Vi stiller derfor spørsmål ved vurderingen til departementet når for eksempel intagliotrykk, som anses for å øke sikkerheten betraktelig sammenliknet med de andre elementene, ikke er foreslått av departementet.

Kreftforeningen understreker at det er viktig at Norge krever at merkene trykkes i et sikkerhetstrykkeri som er ISO-sertifisert. I Ramböll-rapporten som departementet referer til i høringsnotatet vises det til at ved å bruke kommersielle trykkerier er risikoen større for at man anvender materialer og metoder som også falsknere har tilgang til.

Myndighetene skal sørge for å ha de rette verktøy til å kontrollere autentiseringselementene i sikkerhetsmerket, og departementet må sørge for å tilføre kontrollinstansene tilstrekkelig med ressurser som muliggjør slike kontroller.

Kreftforeningen anbefaler at alle sikkerhetselementene samles i ett merke, da et samlet sikkerhetsmerke anses å være vanskeligere å kopiere. Samtidig er det (ifølge Ramböll-rapporten) enklere å finne detaljene i forbindelse med kontrollen. EU-kommisjonens forstudie av sporingssystemet og sikkerhetsmerket konkluderer med at det er en fordel at elementer som trykkes samlet kan trykkes under sikre og kontrollerte former der tilgangen er begrenset (ref. høringsnotatet).

Når det gjelder spørsmålet om påføringen av sikkerhetsmerket, mener Kreftforeningen at valg av metode ikke kan overlates til produsentene, men at metoden må være en kombinasjon av begge metoder, dvs. festes og trykkes. Vi viser igjen til erfaringer som tilsier at tobakksindustrien utnytter mulighetsrom til sin fordel.

Bevilling for import, eksport og produksjon av tobakksvarer

Slik Kreftforeningen vurderer forslaget skal det skal det ikke gis unntak fra bevillingskravet for varer i transitt. Når varene er i transitt, blir det mulig for tobakksindustrien å gjøre endringer. Vi kan ikke åpne for en slik risiko. Sporingen skal være hele veiene fra produsent til eksportør/importør, gjennom hele kjeden, via grossistene og helt frem til utsalgstedet.

Kreftforeningen vil be regjeringen om å foreslå forbud mot tobakksproduksjon i Norge, slik at mulighetene for å gjenoppta dette er borte en gang for alle. Røyking er den viktigste enkeltårsaken for både sykdom og tidlig død i Norge. Kreftregisteret har beregnet at 2500 kreftdødsfall årlig i Norge skyldes tobakk). Hvis alle sluttet å røyke, kan rundt 95000 krefttilfeller i Norge unngås innen en periode på 30 år, ifølge Kreftregisteret. I tillegg kommer alle de andre røykerelaterte sykdomstilfellene som ville vært forhindret i perioden (hjerte- og karsykdom, lungesykdommer mm. som er forårsaket av røyking). Et forbud vil være et signal til resten av verden og tobakksindustrien: Norge mener alvor når det gjelder å bekjempe de enorme sosiale og helsemessige konsekvensene som følge av røyking og realisere den langsiktige visjonen om et tobakksfritt samfunn.

Vi viser til følgende kilder:

FCA sin policy brief – key recommendations: https://www.fctc.org/wp-content/uploads/2019/07/FCA-Policy-Briefing_Why-the-EU-tracking-and-tracing-systems-works-only-for-the-EU.pdf

STOP sin briefing om tobakksindustriens involvering i smuglingen av tobakksvarer: https://exposetobacco.org/wp-content/uploads/2019/11/STOP_Track-andTrace-Brief.pdf

Med vennlig hilsen

Kreftforeningen

Konstituert leder for samfunnspolitisk seksjon

Thomas Axelsen