Høringssvar fra Selvstendighetspartiet

Dato: 31.05.2020

Svartype: Med merknad

Tilsvar Høringsnotat – forslag til midlertidig lov om endring i valgloven for å avhjelpe konsekvenser av utbruddet av covid-19

Norge skal i teorien være et representativt demokrati. Noe som Norge beviselig ikke er siden folket ikke får velge sine egne representanter. Heldigvis har da normalt folket mulighet til å stifte sine egne parti med bedre mulighet til å velge sine representanter. Ikke en lett prosess, men likevel mulig. Og en god demokratisk sikkerhetsventil når den udemokratiske aristokratilignende eliten ikke lenger ser ut til å representere folket den styrer over.

Dessverre fikk vi i år en viruspandemi med store konsekvenser for store deler av samfunnet og ikke minst muligheten for å stifte parti og delta i neste valg. Regjering og styresmakter har allerede gjort store inngrep i samfunn og økonomi med uante konsekvenser. Men en konsekvens av tiltakene er at det i praksis umuliggjør for nye partier å delta i neste stortingsvalg.

Høringsnotatet er et direkte hån mot det folkelige demokrati og de uetablerte partier. Det hjelper omtrent ingenting for de partier som allerede er registrert i partiregisteret men må kvalifisere seg til neste valg. Og ingenting for de partier som vil kvalifisere seg til oppføring i partiregisteret og også dermed valget. Det er åpenbart skrevet av byråkrater med null erfaring og kompetanse i den aktuelle problemstilling.

Å kunne samle underskrifter elektronisk vil selvfølgelig kunne hjelpe litt. Men reelt sett vil det ikke utgjøre anslagsvis mer enn ca. 10% av de nødvendige for å kvalifisere seg til valg. Man bør ikke se på dette som et korona tiltak. Men mer som et selvfølgelig etterslep i statens moderniserings politikk som for lengst skulle ha blitt gjennomført.

Dagens anbefalte smittevernstiltak fra Regjeringen (med utvidete fullmakter fra Storting) tilsier minst en meters avstand til andre folk enn familie. Disse tiltak må man regne med vil vedvare til det kommer en kur mot Covid 19. Disse tiltak har vart i fra midten av mars 2020.

Å samle underskrifter er i all hovedsak oppsøkende virksomhet der man har nærkontakt med fremmede. Det er de praktiske realiteter.

Selvstendighetspartiet sine forslag til løsning på problemstilling grunnet Korona pandemien:

1: Regel om 12 måneders ferskhet på signatur utvides med like mange måneder som Regjeringens smittevernstiltak er gjeldende. For vår del gjelder dette mot partiregisteret. Samt at Partiregister godtar signaturer så sent som 2 mars 2021 mot normalt 2 januar.

2: Partiregister godtar ca. 30% av normalt antall signaturer for registrering i registeret fram mot valget 2021. Hvis stemmer overstiger 5000 ved valg beholder partiet opptegning i partiregister som om de skulle ha samlet 5000 underskrifter.

Hvis statsforvaltningen insisterer på at dagens valglov, spesielt med tanke på registrering i partiregisteret, skal følges med dagens smittevernstiltak. Så vil det logisk resonnert si at ansvarlig departement oppfordrer til brudd på regjeringens smittevernstiltak. Valget for nye partier blir å se bort fra smittevernstiltak for å kunne delta i valget eller ikke kvalifisere seg til valgdeltakelse. Det vil si at Statsråden er ansvarlig for eventuelle konsekvenser det medfører. I sin ytterste konsekvens kan noen bli smittet med døden til følge ved innsamling av underskrift. Og det må da logisk sett være et liv som Statsråden må stå til ansvar for. Skulle konklusjon om hvem ansvar ligger på, ikke medføre riktighet, så vil vi gjerne ha forklart hvor det er brist i den logiske resonnering. Siden det er 2 statsråder i kommunaldepartement vil vi gjerne vite hvem av disse to som evt. skal måtte stå til ansvar.

Reinert Skadsem, Selvstendighetspartiet