Høringssvar fra NIFU

Dato: 21.08.2020

Høringsuttalelse Forslag til nasjonalt program for offisiell statistikk 2021–2023

NIFU viser til Finansdepartementets høringsbrev med vedlegg av 3.6.2020, og gir med dette vår høringsuttalelse.

Vår uttalelse er primært knyttet til den nasjonale FoU-statistikken. Helt siden 1960-tallet har NIFU ivaretatt oppgaven med å produsere nasjonal FoU-statistikk. Fra 2022 vil oppgaven flyttes fra NIFU til et statlig organ.

Vi synes selvsagt det er beklagelig at statistikkproduksjonen flyttes ut av fagmiljøet. Erfaringer fra våre naboland Danmark og Island gir konkrete eksempler på hvor krevende det er å skifte statistikkprodusent for en kompleks statistikk. NIFU er opptatt av å minimere de utfordringer som kommer i forbindelse med skifte av statistikkprodusent. Vi håper at vår høringsuttalelse vil bidra til å ivareta høy kvalitet, tilgjengelighet og legitimitet, i produksjon av nasjonal FoU-statistikk fremover.

I det følgende gis kommentarer som er knyttet til beskrivelsene i kapittel 5.6 og 5.17. Deretter har vi noen kommentarer med utgangspunkt i sentrale internasjonale statistiske prinsipper. Kommentarene tar utgangspunkt i produksjon av FoU-statistikk, men omhandler også statistikkproduksjon generelt.

Statistikkområdene 5.6 FoU, teknologi og innovasjon og 5.17 Utdanning

NIFU har bidratt i utformingen av ovennevnte statistikkområder og er i store trekk enig i beskrivelsen av områdene. Vi stusser imidlertid på at Forskningsrådet (sammen med SSB) står som ansvarlig for statistikken. I arbeidet med statistikkprogrammet kom diskusjonen om hva som menes med “ansvar for statistikkene” opp; er det produsenten av statistikken, eller den som er ansvarlig for kvaliteten av statistikken? For statistikkprogrammets periode vil en av produsentene for de nevnte statistikkene byttes ut (NIFU) og en ny aktør vil overta, men uansett er det vel Kunnskapsdepartementet og eventuelt Helse- og Omsorgsdepartementet for FoU i Helseforetakene som vil være de ansvarlige myndighetene for FoU-statistikken og ikke Norges forskningsråd? Vi mener det er viktig å avklare hvem som har ansvaret for hver av FoU-statistikkene, om dette er produsent, eier eller ansvarlig myndighet/departement.

Viktige statistiske prinsipper: Uavhengighet, tilgjengelighet, og kvalitet

Norsk offisiell statistikk skal følge 15 prinsipper formulert i European Statistics Code of Practice. Det første prinsippet handler om faglig uavhengighet. Det er viktig at en ny produsent av FoU-statistikken har høy faglig kompetanse, er uavhengig i forhold til ekstern påvirkning når det gjelder metoder og at det er ‘armlengdes avstand’ mellom statistikkprodusent og de nasjonale myndigheter som utformer og styrer norsk forskningspolitikk, samt fordeler midler til FoU-aktivitet.

Produksjon og publisering av statistikk bør være klart adskilt fra utforming av politikk. Statistikkene må utarbeides og formidles på et vitenskapelig uavhengig grunnlag og på en objektiv, faglig og transparent måte. Det er helt sentralt for FoU-statistikkens legitimitet at det ikke kan stilles spørsmålstegn ved statistikkenes uavhengighet.

Forbundet med å sikre faglig uavhengighet, finner vi også prinsippet om statistisk konfidensialitet. Dette er viktig moment i European Statistics Code of Practice. Det er avgjørende for statistikkens troverdighet at streng konfidensialitet i forbindelse med den informasjon som gis overholdes, og at den kun anvendes til statistiske formål. Det er viktig med gode rutiner samt fysiske, teknologiske og organisatoriske tiltak for å ivareta sikkerheten og integriteten til statistikken. Det er videre svært viktig at personvernlovgivningen, herunder GDPR, overholdes i alle ledd av statistikkarbeidet – fra innhenting av data, til bruk av statistikken, og ved utlevering av mikrodata om individer og enheter.

Tilgjengelighet: Viktig å sikre enkel tilgang, og kort tid før innsamlede data er tilgjengelig

Statistikklovens formål med Statistikkprogrammet er å fremme utvikling, utarbeiding og formidling av offisiell statistikk som kan bidra til allmenn folkeopplysning og understøtte analyse, forskning, beslutningstaking og generell samfunnsdebatt (§1). NIFU har tilrettelagt for enkel tilgang til FoU-statistikken gjennom en egen FoU-statistikkbank og gjennom å utlevere detaljert statistikk til brukerne til kostpris. Statistikken publiseres kort tid etter innsamling. NIFU håndterer omkring 100 eksterne henvendelser årlig. For å styrke tilgjengeligheten har NIFU valgt at alle henvendelser som kan ekspederes innenfor 5 timers arbeid skjer kostnadsfritt. En prispolitikk som sikrer god tilgjengelighet og lav terskel for bruk av statistikken, blir viktig å ivareta fremover.

Høy kvalitetsstatistikk – lav byrde for oppgavegiver

FoU-statistikken er en kompleks statistikk å produsere. Statistikken er ikke enkelt tilgjengelig via regnskap eller andre datakilder, men fremskaffes ved å kombinere data fra ulike datakilder, blant annet spørreundersøkelser, administrative data, regnskapsdata og personaldata. Kombinasjon av forskjellige datakilder er med til å senke byrden for oppgavegiver samtidig som det øker kvaliteten på statistikken.

FoU-statistikk av høy kvalitet utvikles ikke i et vakuum, men forutsetter deltakelse i FoU-faglig arbeid og faglige nettverk, nasjonalt og internasjonalt. NIFU har deltatt aktivt i internasjonalt statistikkarbeid på feltet og bidratt til å revidere retningslinjene for statistikken (OECDs Frascati manual). Det er viktig at denne dimensjonen av stastikkarbeidet videreføres også fremover.

Statistikkens pålitelighet styrkes av et godt omdømme med hensyn til effektiv organisering og høy kvalitet. Statistikken må derfor bygge på gode statistiske metoder, egnede verktøyer til å produsere statistikken samt betydelig fagkunnskap. NIFU vil understreke betydningen av at det settes av nok tid og ressurser til å sikre høy kvalitet, samt fortsatt lav byrde for oppgavegiver, i overgangen til ny statistikkprodusent.

Med vennlig hilsen for NIFU,

Vibeke Opheim

Direktør