Høringer

Høring - forslag til nasjonalt statistikkprogram 2021-2023

Finansdepartementet sender med dette Forslag til nasjonalt program for offisiell statistikk 2021-2023 på høring. Gjennom statistikkprogrammet settes rammene for den offisielle statistikken i Norge. Offisiell statistikk er et kollektivt gode som bidrar til allmenn folkeopplysning og understøtter analyser, forskning, beslutningstaking og generell samfunnsdebatt.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 21.08.2020

Vår ref.: 20/563

Finansdepartementet sender med dette Forslag til nasjonalt program for offisiell statistikk 2021-2023 på høring. Gjennom statistikkprogrammet settes rammene for den offisielle statistikken i Norge. Offisiell statistikk er et kollektivt gode som bidrar til allmenn folkeopplysning og understøtter analyser, forskning, beslutningstaking og generell samfunnsdebatt.

Forslaget til statistikkprogram er, i tråd med § 6 (3) i den nye statistikkloven (lov 2019- 06-21-32), utarbeidet av Statistisk sentralbyrå (SSB) etter samråd med Utvalget for offisiell statistikk. Utvalget for offisiell statistikk ble med hjemmel i statistikkloven § 6 (2) oppnevnt av Finansdepartementet 1. november 2019 og består i hovedsak av offentlige myndigheter som produserer statistikk og forvalter registre. Utvalget ledes av SSB.

Finansdepartementet mottok fredag 29. mai 2020 forslaget til statistikkprogram for perioden 2021-2023. I forbindelse med utarbeidelsen av det første programmet har Finansdepartementet bedt SSB om å foreslå et program som ikke utløser behov for økte bevilgninger i 2021-budsjettet.

Forslaget er hjemlet i statistikkloven § 4 der det heter:

§ 4 Nasjonalt statistikkprogram

Kongen i statsråd skal vedta et flerårig, nasjonalt program for offisiell statistikk som er egnet til å oppfylle formålene beskrevet i § 1. Programmet skal angi hvilke statistikkområder som skal dekkes og hvilke offentlige myndigheter som er ansvarlige for statistikkene. Departementet kan gi forskrift om utarbeidingen av et slikt program.

Det vises til Prop. 72 LS (2018-2019) for en nærmere omtale av intensjonen med det nasjonale statistikkprogrammet. Der heter det blant annet: «Programmet vil legge rammene for et system som angir hva som er offisiell statistikk og hvem som er ansvarlige for de ulike statistikkområdene. Prosessen rundt fastsettelsen av programmet vil bidra til en helhetlig vurdering av hvilke statistikker som bør prioriteres og betegnes som offisielle. (…) Det vil under utarbeidingen være viktig å finne en riktig balanse mellom fleksibilitet og detaljeringsnivå, slik at programmet gir tilstrekkelig avgrensning av statistikkområder som skal betegnes som offisielle og hvem som er ansvarlig produsent, samtidig som statistikkproduksjonen kan tilpasses nye behov, endrede teknologiske muligheter og nye datakilder.».

Vedlagt høringen er også oversendelsesbrev fra SSB som kort beskriver arbeidet med forslaget og enkelte avveininger som er gjort i Utvalget for offisiell statistikk i forbindelse med utarbeidelsen av programforslaget.

Departementet ber om høringsinstansenes syn på programmets omfang og innhold.

Høringsfristen er fredag 21. august 2020.

Vi ber høringsinstansene bruke den digitale løsningen for høringsuttalelser, som finnes under denne høringssaken på regjeringen.no. Uttalelser kan mellomlagres, og det er mulig å laste opp vedlegg. Alle avgitte høringsuttalelser er offentlige etter offentleglova og blir publisert sammen med øvrige høringsuttalelser.

Vi ber om at den enkelte høringsinstans vurderer behovet for å forelegge høringsbrevet for eventuelle underliggende enheter eller etater, medlemmer, organisasjoner mv.

 

Med hilsen
Øystein Schønberg-Grevbo  e.f.
ekspedisjonssjef

                                                                                                 Tonje Lauritzen
                                                                                                 seniorrådgiver

Abelia
Akademikerne
Alle departementene
Arbeidsgiverforeningen Spekter
Bedriftsforbundet
Bioteknologirådet
Brønnøysundregistrene
Datatilsynet
Den norske advokatforening
Digitaliseringsdirektoratet
Direktoratet for forvaltning og økonomistyring
Eiendom Norge
Finanstilsynet
Fiskeridirektoratet
Frischsenteret
Handelshøyskolen BI
Helsedirektoratet
Hovedorganisasjonen Virke
Husbanken
Innovasjon Norge
Institutt for samfunnsforskning
Konkurransetilsynet
KS
Kystverket
Landbruksdirektoratet
Landsorganisasjonen i Norge
Miljødirektoratet
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet
Nasjonalt Folkehelseinstitutt
Nord universitet
NAV - Arbeids- og velferdsdirektoratet
Norges Bank
Norges Forskningsråd
Norges handelshøyskole
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Norges vassdrags- og energidirektorat
NIBIO - Norsk institutt for bioøkonomi
NIFU - Norsk institutt for studier av innovasjon og forskning
Norsk journalistlag
Norsk kulturråd
Norsk redaktørforening
Norske finansanalytikeres forening
NSD – Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste
Næringslivets hovedorganisasjon
Oljedirektoratet
Oslo Børs
Oslo Met - storbyuniversitetet
Politidirektoratet
Politiets sikkerhetstjeneste
Regelrådet
Riksrevisjonen
Skattedirektoratet
Statens Kartverk
Statens vegvesen – Vegdirektoratet
Teknologirådet
Unio – Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede
Universitetet for miljø- og biovitenskap
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Tromsø
Universitets- og høgskolerådet
Utdanningsdirektoratet
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund