Forsiden

Høringssvar fra Schibsted Norge

Forslag til ny Åndsverkslov

Dato: 01.09.2016

Svartype: Med merknad

Vi viser til departementets høringsnotat.

 

Departementet foreslår en rekke endringer som er problematiske for utgivere og produsenter i mediebransjen. Mange av endringene er ikke særlig begrunnet, og det er ikke foretatt noen analyse av hvilke konsekvenser disse kan få for en hardt prøvet mediebransje.  Det er også en vesentlig mangel ved høringsnotatet at mere overordnede vurderinger av for eksempel forholdet til ytrings- og informasjonsfriheten ikke er foretatt. Dette gjør det vanskelig for oss å overskue hvilke konsekvenser forslaget har for vår virksomhet og vi beklager at det ikke er gitt en lengre høringsfrist, til tross for flere henvendelser fra mediene, MBL og andre. Vi ber derfor departementet foreta grundigere drøftelser og analyser og gjennomføre en ny høring i etterkant av dette.

 

Flere av endringsforslagene vil føre til strenge særnorske bestemmelser dersom de blir vedtatt. Vi er daglig i konkurranse med utenlandske innholdsleverandører og det er viktig med like konkurranseforhold for å sikre brukerne tilgang til norsk innhold. Det er derfor nødvendig å begrense særnorske reguleringer til et minimum ved å bestrebe nordisk rettsenhet og harmonisering med EUs regelverk.

 

Departementet foreslår en styrking av den originære opphavsmannens stilling på bekostning av utgivere, produsenter og andre brukere. Dette innebærer en urimelig balanseforskyvning, gir usikre vilkår og er en dramatisk forringelse av muligheten til å satse på produksjon av norsk innhold. Det vi og bransjen trenger i dag er gode og forutsigbare rammevilkår. Bare dette kan sikre private investeringer i norsk innhold, og derigjennom skape og beholde arbeidsplasser i bransjen.

 

Vi viser for øvrig til MBLs høringsuttalelse.

 

Med vennlig hilsen

 

Didrik Munch – konsernsjef Schibsted Norge

Sign.