Forsiden

Høringssvar fra Landbruks- og matdepartementet

Svar på høringsbrev - Forslag til ny åndsverklov

Dato: 18.05.2016

Svartype: Uten merknad

Svar på høringsbrev - Forslag til ny åndsverklov

 

Vi viser til høringsbrev datert 17. mars 2016.

 

Landbruks- og matdepartementet har ingen merknader til saken.

 

 

 

Med hilsen                                                                        

 

 

Anna Berg (e.f.)

avdelingsdirektør

                                                                                          Helene Braathen

                                                                                          seniorrådgiver