Forsiden

Høringssvar fra Norsk studentorganisasjon

Høringsuttalelse - Forslag til ny åndsverklov

Dato: 01.09.2016

Svartype: Med merknad

Høringsuttalelse – Forslag til ny åndsverklov

Norsk studentorganisasjon (NSO) ønsker å komme med en høringsuttalelse om forslaget til ny åndsverklov. Denne høringsuttalelsen kommer til å omhandle de forslagene som vi opplever vil ha innvirkning på høyere utdanning som f.eks. undervisning og tilgang på læremidler. Ved utformingen av høringsuttalelsen har vi tatt utgangspunkt i kapittelinndelingen i høringsnotatet.

Kapittel 5.4 Eksemplarfremstilling til privat bruk

NSO er enig i departementets vurdering om at muligheten for å kopiere til privat bruk, samt at gjeldende rett, med at det skal være mulig å fremstille eksemplarer til personlig yrkesmessig bruk bør videreføres. For at de ansatte skal få gjennomført arbeidet sitt på en tilfredsstillende måte er det viktig at de har muligheten til å kunne kopiere eksemplarer til personlig bruk.

I innspillsrunden til den nye loven foreslår Kopinor at regelen om å kunne fremstille eksemplarer til personlig bruk, ikke skal omfatte eksemplarfremstillinger for utdanningsformål. De begrunner dette med at dette kan klareres på en enkel måte gjennom avtale med rettighetshaverne. NSO er enig med departementets oppfatning om at en vurdering om privat bruk skal skje uavhengig av om det dekkes av en annen hjemmel eller ikke, og mener det ville være rart om enkelte yrkesgrupper skulle ekskluderes fra denne bestemmelsen.

Kapittel 5.5 Avgrensninger av eneretten til undervisningsformål

På dette punktet ønker vi å støtte oss til Universitets- og høyskolerådets (UHR) innspill. Vi ser heller ikke noe stort behov for å endre lovgivningen annet enn at loven trenger å oppdateres med tanke på den digitale utviklingen og de konsekvensene det har med tanke på opphavsrett og læremidler. Vi ønsker også, som UHR, å understreke at de nylige vedtatte tvisteløsningsmekanismene (som også er omtalt i kapittel 5.23.4) må bli stående i ny lov, da dette er viktig for forhandlingene med rettighetshaverorganisasjonene.

Kapittel 5.5.4 Fri bruk ved fremføring i undervisning

NSO mener at fri bruk av åndsverk ved offentlig fremføring og offentlig overføring av åndsverk i undervisningen er noe som bør videreføres i ny lov, da det er viktig at underviseren kan bruke det som trengs av materialet for å gjennomføre undervisningen på en tilfredsstillende måte. Det er derfor positivt at departementet ønsker å videreføre dette i den nye åndsverkloven, samt at dere ikke ønsker å skrenke inn retten til fri fremføring til kun å gjelde «levende, direkte overføring» slik Kopinor og Norwaco foreslår.

Vedlegg