Forsiden

Høringssvar fra Den Norske Ballettskole AS

Svar fra Den Norske Ballettskole AS vedr Åndsverksloven

Dato: 31.08.2016

Svartype: Med merknad

se også brevet som vedlegg i pdf.

Kulturdepartementet

Akersgata 59

00300 Oslo

 

Den Norske Ballettskole AS

Grenseveien 32 a

0571 Oslo                                                                                                      Oslo 31.08.16

                                                                                                                     

 

 

Vedr.: Høring om forslag til ny åndsverkloven

 

Vi takker for invitasjonen til å avgi høring om forslag til ny åndsverklov. Vi har noen kommentarer til høringsdokumenter som følger:

 

5.5.4 Fri bruk ved fremføring i undervisning

I §21 er det bl.a. tillatt med offentlig fremføring av utgitt verk i undervisning, som fremføring av musikkverk. Overdratte eller offentliggjorte eksemplar av kunstverk eller fotografisk verk kan også fremføres. Scenisk fremføring bør stilles på lik linje med de ovenfor nevnte kunstartene, da scenisk kunstart anses som et ledd i den alminnelige ungdomsopplæringen.

 

En vesentlig del av undervisningen er elevenes fremføring av kunstnerisk verk. Skal eleven kunne livnære seg av sitt kunstneriske virke, må undervisningen inkludere fremføringer for å utvikle seg som scenekunstner. Av den grunn bør scenisk fremføring av sceneverk inngå i §21.

 

Slik dagens situasjon er, så er ikke kulturskolens tilbud for danseundervisning tilstrekkelig for å forberede seg til en internasjonal dansekarriere. Skal man utdanne seg til å bli en ballettdanser/danse/scenekunstner, er det nødvendig å trene seks dager i uken. Hverken utdanningssystemet eller kulturskolen har et slikt tilbud. I flere tiår har dansekunstnere fått sin grunnutdannelse i dansekunst fra private ballett- og danseskoler. Det er også et kjent faktum at private ballett- og danseskoler har meget trange økonomisk vilkår. En konsekvens av å innføre avgift ved bruk av åndsverk i opplæring i private ballett- og danseskoler, vil kunne føre til at et flertall av private ballett- og danseskoler høyst sannsynlig vil en enda mer svekket økonomi og noen vil antakelig også gå konkurs. Det vil medføre en svekkelse av talentutviklingen hos unge lovende talenter i Norge. Det må ikke skje.

 

Det er særdeles viktig å skille mellom danseundervisning og fysisk trening. Treningssentre har ett tilbud fra 16 år og oppover med fokus på fysisk trening og helse. I denne settingen inneholder det ingen form for opplæring og undervisning i noen kunstart. For private ballett- og danseskoler er tilbudet rett mot personer i grunnskolen med fokus på undervisning og talentutvikling innen kunstarter. Disse kan ikke sammenlignes.

 

 

Til Gramo sitt spørsmål ”om all bruk av lydopptak i denne forbindelse vil falle inn under undervisnings unntaket” understreker vi at det er behov for bruk av lydopptak for å kunne utføre danseundervisning og fremføring av dans. Det er ikke mulig å ha hverken danseundervisning eller fremføring av dans uten bruk av lydopptak.

Vi støtter departementets beslutning om ”...det er viktig at det i undervisning fritt kan fremføres åndsverk som et ledd i opplæringen.”. På bakgrunn av argumentasjonen ovenfor sier vi oss uenig i ”Adgangen til å fremføre åndsverk i undervisning videreføres. Eksisterende begrensinger i gjeldende rett videreføres også.”

Vi støtter departementets beslutning om å beholde "fremføring av sceneverk og filmverk innen den ordinære klasseromsundervisning fremdeles vil anses for "privat", jf. § 2".

 

 

Med vennlig hilsen

 

Irene Aarset Jansson

Daglig leder

Den Norske Ballettskole AS

 

 

Vedlegg