Forsiden

Høringssvar fra Klagenemnda for industrielle rettigheter

Merknader til høringsnotatet for ny åndsverklov

Dato: 03.08.2016

Svartype: Med merknad

Det vises til høringsnotatet til ny åndsverklov.

Åndsverkloven § 40, lov 12. mai 1961, bestemmer at opphavsretten for litterære og kunstneriske verk skal vare 70 år etter opphavspersonens død. Bestemmelsen gjennomfører direktivet (dir. 2006/116/EF) artikkel 1.

Ved vernetidens utløp faller opphavspersonens enerett til å råde over verket bort, og verket faller i det fri. Verket skal altså fritt kunne brukes, under forutsetning av at de ideelle rettighetene ivaretas, jf. åndsverkloven § 48.

I forbindelse med at vernetiden for opphavsrettsbeskyttelse for en stor gruppe åndsverk til flere verdenskjente norske kunstnere har løpt ut, eller er i ferd med å løpe ut, vil Klagenemnda stille spørsmålet om det ikke er grunn for å berøre åndsverkslovens forhold til varemerkerett i høringsnotatet.

Åndsverk som har falt i det fri, vil i prinsippet kunne unndras fra allmennheten ved at noen søker om varemerkebeskyttelse for åndsverket. Noe som etter åndsverkloven fritt skal kunne brukes, vil dermed kunne belegges med enerett, og monopoliseres av noen som i utgangspunktet ikke har noen som helst forbindelse med åndsverket, for all fremtid, jf. varemerkeloven § 4. Det vises i denne sammenheng til generaladvokat Colomers uttalelse i sak C-283/01 Shield Mark/Kist avsnitt 52 som gjaldt varemerkeregistrering av Ludwig van Beethovens «Für Elise» som lydmerke:

«Jeg har endnu vanskeligere ved at godtage … at en person uden begrænsning kan tilegne sig et åndsværk, der er en del af den almene kulturelle arv, med henblik på at anvende det på markedet til at adskille de varer, personen fremstiller, eller de ydelser, personen udbyder, idet vedkommende opnår en eneret, som ikke engang tilkommer arvingerne efter ophavsmanden til dette værk

Generaladvokaten sin uttalelse knytter seg ikke til noe konkret rettsgrunnlag, men stiller spørsmålet om noe som først er gitt til allmennheten kan tas bort fra den igjen og i stedet monopoliseres av en næringsdrivende for å markedsføre dennes varer eller tjenester.

Klagenemnda ser derfor at man ved ny åndsverklov bør berøre og knytte kommentarer til forholdet til varemerkeretten, og om loven bør åpne for muligheten til å belegge åndsverket med enerett etter at vernetiden er utløpt.

Med vennlig hilsen

Klagenemnda for industrielle rettigheter

Elisabeth Ohm

nestleder