Forsiden

Høringssvar fra Arbeids- og sosialdepartementet

Svar på høring om forslag til ny åndsverklov

Dato: 17.08.2016

Svartype: Uten merknad

Deres ref

Vår ref

Dato

16/1857

16/1065-

17.08.2016

 

Svar på høring – forslag til ny åndsverklov - Forslaget skal erstatte gjeldende åndsverklov (lov 12. mai 1961 nr. 2 om opphavsrett til åndsverk mv).

 

Det vises til brev fra Kulturdepartementet av 17. mars og 31. mai 2016 med vedlegg.

 

Arbeids- og sosialdepartementet har ingen merknader til høringen.

 

 

Med hilsen                                                                        

 

 

Karl A. Bilstad (e.f.)

ekspedisjonssjef

                                                                                          Maria Gammersvik

                                                                                          førstekonsulent

 

Dokumentet er godkjent elektronisk, og har derfor ikke håndskrevet signatur

Vedlegg