Forsiden

Høringssvar fra Kulturforbundet i Delta

Høring - forslag til ny åndsverkslov

Dato: 31.08.2016

Svartype: Med merknad

Vi takker for invitasjonen til å avgi høring om forslag til ny åndsverklov. Vi har noen kommentarer til høringsdokumentet som følger:

 

5.5.4 Fri bruk ved fremføring i undervisning

I § 21 er det bl.a. tillatt med offentlig fremføring av utgitt verk i undervisning, som fremføring av musikkverk. Overdratte eller offentliggjorte eksemplar av kunstverk eller fotografiske verk kan også fremføres. Kulturforbundet mener at scenisk fremføring bør stilles på lik linje med de ovenfor nevnte kunstartene, da scenisk kunstart er en del av grunnskolens pensum og opplæring.

 

En vesentlig del av undervisningen er elevenes fremføring av kunstneriske verk. Skal eleven livnære seg av sitt kunstneriske virke, må undervisningen inkludere en fremføring for å utvikle seg som scenekunstner. Av den grunn bør scenisk fremføring av sceneverk og organisert konsertvirksomhet i grunnskolen, videregående skole og høyskole inngå i § 21.

 

Til Gramo sitt spørsmål ”om all bruk av lydopptak i denne forbindelse vil falle inn under undervisningsunntaket” understreker vi at det er behov for bruk av lydopptak for å kunne utføre danseundervisning. Det er ikke mulig å ha danseundervisning uten bruk av lydopptak.

Vi støtter departementets beslutning om «... det er viktig at det i undervisning fritt kan fremføres åndsverk som et ledd i opplæringen.”. På bakgrunn av argumentasjonen ovenfor sier vi oss uenig i ”Adgangen til å fremføre åndsverk i undervisning videreføres. Eksisterende begrensinger i gjeldende rett videreføres også.”

Vi støtter departementets beslutning om å beholde "fremføring av sceneverk og filmverk innen den ordinære klasseromsundervisning fremdeles vil anses for "privat", jf. § 2".