Forsiden

Høringssvar fra Norsk håndverksinstitutt

Tilpassing av tekst og prinsipper i tråd med WIPOs anbefalinger

Dato: 31.08.2016

Svartype: Med merknad

Norsk håndverksinstitutt har siden 2009 spilt en aktiv rolle i implementeringen av UNESCOs konbvensjon om vern av immateriell kulturarv i Norge og samarbeidet nært med Kulturrådet om dette. Konvensjonen griper inn i intellektuelle rettighetsspørsmål knyttet i hovedsak til Tradisjonell Kunnskap (TK) og Tradisjonelle Kulturuttrykk (TKu) og understreker statspartens ansvar i å forvalte denne kulturarven på en god måte.

Tradisjonell Kunnskap (TK) og Tradisjonelle Kulturuttrykk (TKu) er definerte begrep som blant annet benyttes av The World Intellectual Property Organization (WIPO) i deres arbeid med styrking av Intellektuelle eiendomsrettigheter.

I den nye lovteksten er begrepet Folklore føyd til paragraf 3-1 første ledd, som ensbetydende med Kulturelle Tradisjonsuttrykk. Vi er klar over at WIPO også bruker begrepet Folklore med samme meningsinnhold, men har fått inntrykk av at Tradisjonelle Kulturuttrykk er blitt et mer innarbeidet begrep . Vi mener begrepet TKu vil gjøre ordlyden mer presis.

Vi er kjent med WIPO har satt ned en mellomstatlig komite ”on Intellectual Property and Genetic Resources, Traditional Knowledge and Folklore” som har forhandlet fram et utkast til rammeverk for beskyttelse av intellektuelle eiendomsrettigheter: http://http://www.wipo.int//tk/en/igc/draft_provisions.html.

Vi har ikke hatt kapasitet til å sammenlikne den nye lovteksten med denne komiteens anbefalinger. Men det uroer oss at høringsnotatet ikke inneholder refleksjoner og henvisninger til dette dokumentet. I den videre behandling av lovteksten er det viktig at WIPO-komiteens anbefalinger hensyntas aktivt.