Forsiden

Høringssvar fra Bokhandlerforeningen

Høringsuttalelse fra Bokhandlerforeningen til Kulturdepartementet vedrørende Kulturdepartementets forslag til ny åndsverkslov

Dato: 01.09.2016

Svartype: Med merknad

 

Om Bokhandlerforeningen

Bokhandlerforeningen arbeider for å styrke litteraturen og bokas plass i samfunnet, samt sikre mest mulig forutsigbare rammevilkår for bokhandler i Norge. Vi har over 570 medlemmer over hele landet, inkludert nettbokhandler, over hundre uavhengige bokhandler og samtlige bokkjeder. Vårt mål er å tilby leseren bredden av litteratur uavhengig av format.

 

Vi mener

Vi mener en godt beskyttet opphavsrett er nødvendig for å sikre en fortsatt produksjon av litteratur og andre kunstformer. Forslaget til ny åndsverkslov er ment å klargjøre og forenkle reglene for bruk av åndsverk, basert på at det skal være en rimelig balanse mellom rettighetshavernes og brukernes interesser.

Vi vil oppfordre departementet til at eventuelle lovendringer følges tett opp slik at man sikrer at vedtatte lovendringer er i tråd med den nye formålsparagrafen. God forvaltning av opphavsretten er grunnleggende for skapende og kunstnerisk virksomhet.

Bokhandelen er i liten grad rettighetshavere til åndsverk, verken på opphavs- eller erverv siden, så vi vil begrense våre innspill til å gjelde foreslått ny § 2-2 og § 4-19, bestemmelser som kan få åpenbare konsekvenser for det kommersielle markedet.

 § 2-2 Opphavsrettens innhold

Bokhandlerforeningen støtter forslaget regulert i ny § 2-2 andre ledd om at direkteavspilling (strømming) av digitalt innhold fra ulovlige kilder skal forbys. I tråd med det departementet skriver i høringsnotatet om mulig kort vei fra privat direkteavspilling av opphavsrettslig beskyttet materiale til allmenn tilgjengeliggjøring av det samme materialet, mener vi en moderne åndsverkslov må regulere nettopp dette.

 § 4-19 Spredning av eksemplar

Bokhandlerforeningen støtter departementets forslag om at spredningsretten kun gjøres gjeldende for fysiske verk. Hvis konsumpsjon gjøres gjeldene for digitale verk kan det få store konsekvenser for omsetningen i det kommersielle markedet og vil være uheldig for rettighetshavernes inntjeningsmuligheter.

 

Med vennlig hilsen

Bokhandlerforeningen

Trine Stensen

www.bokhandlerforeningen.no