Forsiden

Høringssvar fra Amedia

HØRINGSUTTALELSE ÅNDSVERKSLOVEN

Dato: 01.09.2016

Svartype: Med merknad

T

Deres ref 16/1857

Vi viser til departementets høringsnotat.

 Amedia har gjort seg kjent med Departementets forslag til endringer i Åndsverksloven.

 Det fremmes en rekke forslag som representerer en styrking av den originære opphaverenes stilling på bekostning av utgivere, produsenter og andre aktører, samtidig som flere endringer vil føre til strengere og særnorske bestemmelser på opphavsrettens område, om de blir vedtatt.

 Amedia ønsker på denne bakgrunn å uttrykke sin bekymring og oppfordring til departementet om ikke å videreføre arbeidet med endringer på disse områder og/eller vurdere dem på nytt i lys av de konkurransemessige konsekvensene og markedsmessige betingelser norske medier (utgivere) opererer under.

 Amedia henviser til høringsuttalelsen til Mediebedriftenes Landsforening for utdypning av disse synspunkter og MBLs begrunnede forslag til endringer.

Amedia konstaterer at flere av forslagene som er fremmet knapt er begrunnet – og ikke konsekventutredet med sikte på mediebransjens og utgivernes særlige stilling på opphavsrettens område. Som kjent skapes i stor grad verk på medieområdet på oppdrag, der oppdragsgiveren (utgiveren) har den fulle risikoen og der opphaveren får lønn eller honorar, har rettigheter i henhold til tariffavtaler etc som er framforhandlet mellom likeverdige parter.

Det er vanskelig å forstå eller akseptere at åndsverksloven endres på en slik måte at balansen mellom opphaveren og utgiveren forskyves så dramatisk som det her legges opp til. Dette vil kunne bidra til å svekke norske mediers og innholdsprodusenters konkurransemessige stilling vis a vis utenlandske aktører som vi daglig forholder oss til. For utgivere er det  viktig med like konkurranseforhold for å sikre brukerne tilgang til norsk innhold. Framfor å etablere nye særnorske og strenge bestemmelser, bør departementet søke å bestrebe en nordisk rettsenhet og harmonere de nasjonale bestemmelsene mot EUs regelverk.

 PÅ generelt grunnlag mener Amedia at det er en mangel ved høringsnotatet knyttet til vurderinger av forslagene opp imot forholdet til ytrings- og informasjonsfriheten. Det er vanskelig å forstå hvorfor departementet har avvist henvendelser fra mediene om lengre høringsfrist. Vi må derfor be departementet foreta grundigere drøftelser og analyser og gjennomføre en ny høring i etterkant av dette.

 

Amedia står bak den høringsuttalelsen Mediebedriftenes Landsforening har avgitt i sakens anledning..

 

Med vennlig hilsen

 

 

Stig Finslo

Direktør for utgiverspørsmål og samfunnskontakt

Amedia