Forsiden

Høringssvar fra Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek

Forslag til ny åndsverklov

Dato: 31.08.2016

Svartype: Med merknad

Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek (NLB) er Norges ledende produsent av tilrettelagt litteratur, og yter bibliotektjenester til mennesker med synshemming, dysleksi eller andre funksjonsnedsettelser som medfører vansker med å lese trykt tekst. NLB produserer og låner ut tilrettelagt allmenn litteratur og studielitteratur i lydbokformat, punktskrift og som elektroniske tekster.

I Norge er det cirka 300 000 mennesker med en funksjonsnedsettelse som gjør at de har vansker med å lese trykt tekst. Åndsverkloven gir adgang til å produsere tilrettelagte versjoner av trykte tekster. NLB er gjennom budsjettvedtak og tildelingsbrev gitt oppgaven med å produsere og låne ut tilrettelagt studielitteratur og folkebiblioteklitteratur.

 

NLB uttaler seg om bestemmelsen om eksemplarfremstilling til personer med nedsatt funksjonsevne, jf. åndsverkloven §§ 17 og 17 a.

NLB støtter departementets vurdering om at det fortsatt er et klart behov for avgrensningsbestemmelser i åndsverkloven for å sikre eksemplarfremstilling til fordel for personer med nedsatt funksjonsevne og deres særlige behov, uavhengig av hva markedet til enhver tid tilbyr.

NLB mener at veksten i e-bøker og økt bruk av digitale plattformer ikke gir noen garanti for at bøkene blir tilgjengelig for personer med nedsatt funksjonsevne. Det stilles i dag ikke krav til kommersielle produsenter av e-bøker om å følge produksjonsstandarder for universell utforming for slik å sikre at digitale tekster blir tilgjengelig også for mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Mange personer med nedsatt funksjonsevne har behov for å få den digitale teksten opplest. Til det kreves enten opplesingsprogram med talesyntese installert på egen PC, eller tilgang til opplesingsverktøy direkte fra e-bokprodusentene. E-bøkene kan være produsert slik at de er dårlig egnet for bruk av opplesingsprogram. I tillegg er et en stor utfordring at kommersielle distribusjonskanaler, apper og nettsider, ikke er universelt utformet, og derfor ikke tilgjengelig verken for synshemmede eller andre med nedsatt funksjonsevne. 

I Norge ble det i følge bransjestatistikken gitt ut 1073 e-bøker i 2015, en nedgang fra 1257 i 2014 og 1422 i 2013. Det betyr at det er svært mange bøker som ikke gis ut som e-bok.

For mange tekster vil bruk av talesyntese i overskuelig fremtid ikke være et alternativ som brukerne oppfatter som godt nok. Lettest er det kanskje å se dette for skjønnlitterære tekster, men det er også deler av studielitteraturen som må leses inn.

NLB produserer lydbøker i DAISY-format, en internasjonal lydbokstandard utformet for å sikre god tilgjengelighet for mennesker med behov for tilrettelagt litteratur. Strukturen i lydbøkene gir navigeringsmuligheter, som å bla mellom kapitler og sider og legge inn bokmerker etc. Gode navigeringsmuligheter i lydboken er særlig viktig for studenter og andre som leser studielitteratur og sakprosa. 

Å opprettholde og styrke produksjonsmiljøet ved NLB er viktig for å sikre at alle mennesker med nedsatt funksjonsevne får tilgang til litteratur i tilrettelagte og tilgjengelige formater, distribuert gjennom egnede kanaler. For at de som er i målgruppen skal få tilstrekkelig tilgang til litteratur må bestemmelsene i §§ 17 og 17 a videreføres. 

Marrakechtraktaten vil åpne for økt internasjonal utveksling av digitale tekster og lydbøker. Den økte tilgangen til litteratur og informasjon vil bli av vesentlig betydning for mennesker med synshemming, dysleksi eller andre funksjonsnedsettelser som medfører vansker med å lese trykt tekst. En formulering som gjør det mulig å ratifisere Marrakechtraktaten er tatt inn i § 4-16. NLB ber departementet vurdere om det gir et tilstrekkelig grunnlag for utveksling av alle relevante formater, eller om det bør tydeliggjøres - eksempelvis gjennom en egen paragraf eller ved også å bli tatt inn i § 4-17.