Forsiden

Høringssvar fra Film & Kino

Høringsvar til ny åndsverklov fra Film & Kino

Dato: 31.08.2016

Svartype: Med merknad

Høring – Forslag til ny åndsverkslov

 

 

Vi viser til forslag til ny åndsverklov sendt på høring 17.mars 2016.

 

Film & Kino ønsker å berømme departementet for arbeidet mot tyveri av intellektuell eiendom som reflekteres i loven. Piratvirksomhet er en trussel mot alle visningsvinduer av film, også for kino. Det er viktig at alle som ønsker å vise filmene ved ordinære markedsmessige vilkår, som beskytter opphavsmenn og kvinner (opphavere) og bringer midler tilbake til samfunnet ved skatt og gjennom særskilte avgifter beskyttes gjennom den nye åndsverkloven. Vi støtter videre forslaget om å sidestille strømming med nedlasting.

 

Det viktigste poenger for kinoene bortsett fra kampen mot piratvirksomhet er allikevel den særnorske beskyttelsen av adgangen til å vise film i skolen. Her ble det i Ot.prp.nr 15 sagt at visningene i klasserommet er av en privat karakter. Vi er av den oppfatning at denne type visning av DVD i klasserom eller andre steder i undervisningsøyemed svekker rettighetshavernes stilling ulikt europeisk rett på området, etter hva vi kjenner til.

 

Fra kinoenes side er vi også redde for at dette truer visse visningsformer på de mindre kommunale kinoene. Et ekstremt eksempel i så tilfelle er Støren Kino i Sør-Trøndelag, der kinoen og ungdomsskolen er lokalisert i samme bygg. Her tillater kommunen at ungdomskolen har filmvisninger på kino i skoletiden. Dette svekker naturligvis både skolekinokonseptet, som omtrent er ikke-eksisterende her, men også den generelle kinodriften. Det første argumentet kan man overføre til andre kinoer som har mindre samlokalisering. Dersom skolene kan vise film via DVD eller streaming eller på andre måter uten å kompensere rettighetshaver så kan slike «gratisvisninger» også påvirke generell skolekinovirksomhet.

 

Kinoene har i en årrekke under Den kulturelle skolesekken, eller i forbindelse med Den store skolekinodagen arrangert regissørbesøk, filmverksteder o.l, samt skolekinoforestillinger på den lokale kinoen. Disse vil være i fare dersom man tillater bruk av film i klasserommet uten at det koster noe, mens skolekino naturligvis koster litt for skolen. Resultatet blir en uthuling av skolekinoordningen og kan skade både denne og også påvirke synet på betaling av åndsverk ved nedlasting eller kjøp av DVD i fremtiden.