Forsiden

Høringssvar fra Svensk Filmindustri Kino AS

Høringssvar fra SF Kino AS 31.08.2016

Dato: 31.08.2016

Svartype: Med merknad

 Kulturdepartementet

Innsendt elektronisk

Høring - Forslag til ny åndsverkslov

 

Vi viser til forslag til ny åndsverklov sendt på høring 17.mars 2016, med høringsfrist 31. august. SF Kino AS er ikke forespurt å gi høringsuttalelse til forslaget, men velger likevel å komme med følgende høringssvar.

Vårt selskap ser positivt på en rekke av de forslag som legges til grunn for å styrke arbeidet mot tyveri av intellektuell eiendom. Piratvirksomhet er en trussel mot filminduistriens verdikjede, også for kinoenes driftsgrunnlag. Vi støtter også forslaget om å sidestille strømming med nedlastning.

En viktig prinsipiell sak for kinoene er også beskyttelsen av adgangen til å vise film i undervisningssammenheng for skoler. Det blir i Ot.prp.nr 15 sagt at visningene i klasserommet er av en privat karakter. Vi er av den oppfatning at visning av DVD i klasserom eller andre steder i undervisningsøyemed, svekker rettighetshavernes stilling. Forslaget bryter med europeisk rett på området, etter hva vi kjenner til.

Dersom skolene kan vise film via DVD, strømming eller på andre måter uten å kompensere rettighetshaver, så kan slike gratisvisninger på en negativ måte påvirke kinoenes muligheter til å tilby skolekino formidlet i det format filmene egentlig er laget.

Kinoene har lang erfaring med under Den kulturelle skolesekken og i forbindelse med Den Store Skolekinodagen å arrangere regissørbesøk, filmverksteder og lignende, i tillegg til tradisjonelle skolekinovisninger. Slike visninger settes i fare med forslaget som foreligger, samtidig som gratis tilgang på film for skolene også kan påvirke synet på betaling av åndsverk ved nedlastning eller kjøp av DVD i fremtiden.

Oslo, 31.august 2016

Med vennlig hilsen

SF KINO AS

Ivar Halstvedt

Adm.direktør (sign.)