Forsiden

Høringssvar fra Ideelt barnevernsforum (IB)

Dato: 17.07.2019

Svartype: Med merknad

Høringsuttalelse fra Ideelt barnevernsforum (IB)

Målet med den nye loven er å sette barnas behov i sentrum, bidra til bedre faglig arbeid og styrke rettssikkerheten for barn og foreldre. Ideelt Barnevernsforum (IB) stiller oss bak Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad som uttaler at lovforslaget vil ha stor betydning for kvaliteten i barnevernet: «Den nye barnevernsloven vil sikre sårbare barn og familier bedre. Med denne loven vil vi øke kvaliteten i barnevernstjenesten, og styrke rettighetene til de barna som trenger det aller mest.»

Ideelt Barnevernsforum (IB) støtter departementet og mener lovforslaget:

· styrker barneperspektivet

· bedrer rettssikkerheten for barn og foreldre

· legger til rette for bedre barnevernsfaglig arbeid

· styrker retten til ettervern

· gjøre lovverket enklere og mer tilgjengelig

· har et klarere språk og en forenklet struktur

· bli et bedre faglig verktøy for barnevernstjenesten og vi som aktører i barnevernet

· vil sikre at kommunene kan arbeider mer helhetlig og forebyggende

· styrker barns og unges rettsikkerhet under opphold på barnevernsinstitusjon

· løfter frem barnets rettigheter i fosterhjem og synliggjør fosterforeldres stilling

Ideelt Barnevernsforum (IB) er et landsdekkende samarbeidsforum for ideelle organisasjoner som tilbyr barneverntjenester uten profitthensyn og med barnas beste i fokus. Vår oppgave er å støtte og utvikle et livskraftig ideelt barnevern med høy faglig kvalitet. 17 organisasjoner er pr i dag tilknyttet IB, samlet står disse for et stort mangfold av tjenester landet rundt: barneverninstitusjoner for alle målgrupper, fosterhjem, beredskapshjem, sentre for foreldre og barn, hjelpetiltak for barn og ungdom, og annet forebyggende arbeid for utsatte barn og familier.

Vårt høringssvar vedlagt:

Vedlegg