Forsiden

Høringssvar fra Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge

Dato: 31.07.2019

Svartype: Med merknad

Barne – og familiedepartementet

Pb. 8036 Dep

0030 Oslo

Denne høringsuttalelsen er levert digitalt på regjeringen.no

Oslo, 31.07.2019

Høringsuttalelse til forslag til ny barnevernlov

Innledning

Det vises til Barne- og familiedepartementets høringsbrev av 04.04.2019 hvor det bes om høringsinnspill til ny barnevernlov. Nedenfor følger Nasjonalt Utviklingssenter for Barn og Unge sine bemerkninger og innspill til utvalgte forslag og tema i høringsnotatet. Høringsnotatet er omfattende og berører en rekke tema. Ikke alle forslag i høringsnotatet kommenteres.

Det bemerkes innledningsvis at NUBU støtter forslaget til hovedinndelingen og organisering av ny lov. Lovforslaget fremstår mer oversiktlig og lettere å orientere seg i enn dagens lov.

Til høringsnotatet kap. 5 – formål, virkeområde og grunnleggende bestemmelser

Departementet foreslår i utkast til ny § 1-8 å lovfeste en generell bestemmelse om at barneverntjenesten skal involvere familie og nettverk der det er hensiktsmessig. NUBU støtter forslaget og det bakenforliggende formålet om å bidra til at familie og nettverk i større grad blir involvert i flere stadier av en barnevernsak. Slik høringsnotatet er formulert kan det synes uklart om plikten til å vurdere involvering av familien er lagt til kommunalt barnevern eller også andre aktører i barnevernet som Bufetat og private aktører. NUBU mener at en generell plikt til å vurdere involvering eller større grad av involvering av familie og nettverk bør gjelde generelt for alle aktører i barnevernet. F.eks. bør barneverninstitusjoner ha en selvstendig plikt til å vurdere involvering av familie og nettverk både ved utforming av institusjonen og ved oppfølgingen av det enkelte barn. Ivaretakelsen av en slik plikt vil ofte kreve samarbeid mellom ulike aktører, f.eks. barneverninstitusjoner og kommunale barneverntjenester, og bør inngå som en del av planene rundt barnet, jf. forslag til ny §§ 8-1, 8-3, 8-5, 8-7 og 8-8.

Til høringsnotatet kap. 6 - undersøkelse

Departementet foreslår i høringsnotatet å lovfeste et krav om at barnets helhetlige omsorgssituasjon skal undersøkes. I høringsnotatet fremheves særlig at et slik krav vil bidra til å sikre at barneverntjenesten undersøker barnets omsorg både i det hjemmet barnet bor fast og eventuelt samværshjem, samt at ande primærpersoner enn foreldre undersøkes. NUBU støtter lovfesting av et slik krav. Det kan med fordel også presiseres i forarbeidene at en undersøkelse av barnets helhetlige omsorgssituasjon inkluderer en multisystemisk kartlegging av barnets og familiens situasjon, herunder forholdene ved skole, nærmiljø, venner, fritidsaktiviteter – og hvilke ressurser og utfordringer som eksisterer ved de ulike systemene.

Til høringsnotatet kap. 7 - hjelpetiltak

Departementet foreslår i høringen å fjerne henvisningen i lovteksten til at hjelpetiltak skal bidra til å skape «positiv endring», og foreslår denne erstattet med «Hjelpetiltak skal være egnet til å ivareta barnets særlige behov, og bidra til å forebygge videre problemutvikling hos barnet eller i familien». Dette begrunnes blant annet i at det eksisterende lovformulering er ansett å favne rene kompenserende tiltak eller kontrolltiltak. NUBU er uenig i at henvisningen til endringsarbeid bør fjernes fra lovteksten. Positiv endring er noe mer enn forebygging av videre problemutvikling. Mange ulike hjelpetiltak har nettopp som formål å skape positiv endring i familien, og dette bør reflekteres i lovteksten. NUBU vil anbefale at man utformer en lovtekst som i større grad favner både endringstiltak, kompenserende og kontrollerende tiltak. En mulig formulering vil kunne være: «Hjelpetiltak skal være egnet til å ivareta barnets særlige behov, og bidra til å forebygge videre problemutvikling eller bidra til positiv endring hos barnet eller i familien».

Forskriftshjemmel

NUBU støtter behovet for at det utformes en forskriftshjemmel for å kunne regulere nærmere krav til hjelpetiltak. Avhengig av innholdet i en eventuelle forskrift, vil dette kunne være et virkemiddel for å bedre kvaliteten på hjelpetiltak.

Aldersgrense for ettervern

Departementet foreslår å utvide aldersgrensen for ettervern til 25 år. En slik utvidelse støttes av NUBU. Som påpekt i høringsnotatet viser forskning av flere barn i barnevernet vil kunne ha behov for oppfølging inn i tidlig voksenalder. Det er generelt behov for implementering av mer kunnskapsbasert og evidensbasert metodikk innen barnevernet, også for gruppen unge voksne. I denne sammenheng bemerker NUBU at det innen metoden Multisystemisk Terapi er utviklet en egen tilpasning til metoden – kalt MST Emerging Adults – som gir et behandlingstilbud for å hjelpe eldre ungdom med overgangen til voksenlivet.

Til høringsnotatet kap. 8 - atferdstiltak

Begrepet «atferdstiltak»

Forslag til ny lovs kapittel 6 har overskriften «Atferdstiltak mm.». NUBU bemerker at ordet atferd i seg selv er nøytralt. Kapittelet beskriver således ikke tiltak rettet mot «atferd», men mot «alvorlig utagerende atferd» slik at overskriften kan fremstå misvisende. Det foreslås at overskriften på kapitlet endres til «Tiltak for barn som har vist alvorlig utagerende atferd mm.» eller liknende.

Institusjoner med hjem

NUBU merker seg at den ikke ikrafttrådte bestemmelsen i barnevernloven § 5-8a – Institusjoner med hjem – ikke er videreført lovforslaget. Bestemmelsen, herunder forskriftshjemmelen, ble i sin tid utarbeidet for blant annet å legge til rette for implementering av TFCO (tidligere kalt MTFC) i Norge. Det vises til prop. 106L (2012-2013) kap. 21. TFCO er en behandlingsmetode for familier hvor ungdommen strever med atferdsproblemer. Ungdommene har i tillegg som oftest betydelige psykiske og emosjonelle problemer.

Det er i dag to TFCO-team i drift innen Bufetat, og det arbeides i skrivende stund med implementering av ytterligere tre behandlingsteam. Tiltaket er, i påvente av ikrafttredelse av bvl. § 5-8a, definert som barneverninstitusjon. Dog er det viktige forskjeller mellom TFCO og «vanlige» institusjoner når det gjelder organisering og arbeidsmåter. Behovet for utarbeidelse av et mer passende juridisk rammeverk er fremdeles til stede. NUBU anbefaler at barnevernloven § 5-8 a videreføres i ny barnevernlov, og at arbeidet med ferdigstillelse av forskrifter til institusjoner og avklaring av andre juridiske problemstillinger relatert til institusjoner med hjem prioriteres. Erfaringene fra 10 års drift av TFCO i Norge er svært gode. Metoden gir et godt behandlingstilbud til ungdom og familier med svært store problemer, og utgjør et viktig supplement til tiltakskjeden for ungdom som viser utfordrende atferd. En videreføring av bvl. § 5-8a er viktig for å legge til rette for videre implementering av metoden i Norge.

Tvangsplassering i institusjon

I høringen videreføres bestemmelsene i dagen lov § 4-24 om at Fylkesnemnda ved tvangsplassering av ungdom med alvorlig utagerende atferd i institusjon skal vurdere om institusjonen faglig og materielt er i stand til å tilby barnet forsvarlig hjelp. En nylig gjennomgang av barneverninstitusjoner viste at behandlingsinstitusjonene i for lite omfang driver et reelt endringsarbeid som er egnet til å behandle de problemene som har medført plassering. Et godt faglig forankret arbeide med målgruppen vil måtte ta utgangspunkt i en multisystemisk forståelse og behandling av problemene. I den forbindelse kan særlig arbeid med familie/omsorgsbase og arbeid med overføring til hjemmet eller annen omsorgsbase, eller til selvstendig bolig, måtte inngå som en del av institusjonens faglige arbeid. Dette arbeidet fremstår i dag mangelfullt ved svært mange behandlingsinstitusjoner. For å gi et klart signal om viktigheten av dette arbeidet foreslår NUBU at det innarbeides i lovteksten at Fylkesnemnda skal vurdere hvorvidt institusjonen er i stand til å arbeide aktivt med familie/omsorgspersoner og med hjem- eller tilbakeføring, som en del av sin vurdering av institusjonstilbudet, f.eks. gjennom en formulering som: «herunder arbeide aktivt med barnets helhetlige situasjon etter endt behandling.»

Til høringsnotatet kap. 12 – oppfølging av barn og foreldre

NUBU støtter at høringens økte fokus på oppfølging av barn og foreldre etter at barnevernstiltak er iverksatt – og at bestemmelser om dette fremkommer i et eget kapittel i loven.

Når det gjelder forslag til bestemmelsen om oppfølging av barn og foreldre etter vedtak om opphold i atferdsinstitusjon, fremkommer det at barneverntjenesten skal «systematisk og regelmessig vurdere om det er nødvendig å endre tiltaket, eller om det er nødvendig å iverksette ytterligere tiltak for barnet». I tillegg skal foreldrene gis tilbud om veiledning og oppfølging.

NUBU vil bemerke at en del av barneverntjenestenes systematiske og regelmessige vurdering av eventuelt behov for å endre institusjonstiltaket må omhandle hvorvidt barnet kan flytte hjem til foreldrene og få oppfølging gjennom hjemmebaserte evidensbaserte tiltak. Ved behandling av ungdom med atferdsproblem, må foreldre eller foresatte involveres aktivt i en endringsrettet behandling – dersom behandlingen skal kunne ha mulighet til å medføre endringer som opprettholdes i etterkant av institusjonsoppholdet. Loven bør etter NUBUs oppfatning formuleres slik at den tydeligere forplikter kommunene, institusjonen og statlig regionalt barnevern til å sørge for at det igangsettes et endringsarbeid med foreldrene når ungdom plasseres på atferdsinstitusjon. Loven bør også forplikte foreldrene til å delta i et endringsarbeid, og det bør i slike tilfeller være mulig for fylkesnemnda å pålegge foreldrene å motta hjelpetiltak parallelt med at barnet er plassert på institusjon, i de tilfeller hvor foreldre ikke samtykker og vilkårene for dette for øvrig er til stede. Foreldrenes eller foresattes utvikling må følges opp og evalueres på samme måte som barnets utvikling.

Oppfølgingen av barn og foreldre etter de ulike typer vedtak barnevernloven hjemler, bør kunne differensieres og beskrives ytterligere innen et juridisk rammeverk. NUBU foreslår at det vedtas en generell forskriftshjemmel som åpner for å gi mer utfyllende bestemmer om hvordan oppfølging skal skje.

Til høringsnotatet kap.14 – Barneverninstitusjoner m.m.

Vedr. kartlegging

Departementet foreslår i ny § 10-13 hjemmel for kartlegging av barn i barneverninstitusjoner. NUBU støtter forslaget. Behov for bedre kartlegging i barneverninstitusjonene har lenge vært et tema. NUBU bemerker at individuell kartlegging av barnet i de fleste tilfeller ikke vil være tilstrekkelig til å tilrettelegge tilbudet for det enkelte barnet. Kartlegging må være multisystemisk og involvere familie, venner, fritidsaktiviteter, skole/opplæringstilbud og andre relevante personer og instanser. En slik kartlegging kan ses i sammenheng med lovforslagets økte fokus på involvering av familie og nettverk.

* * * * *

Med vennlig hilsen

Bernadette Christensen Kyrre Lønnum

Fagdirektør Spesialrådgiver