Forsiden

Høringssvar fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Dato: 08.07.2019

Høringssvar – Forslag til ny barnevernslov

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet viser til Barne- og familiedepartementets invitasjon til å gi høringssvar til forslag til ny barnevernslov.

Etter direktoratets syn inneholder forslaget mange gode og nødvendige endringer i barnevernsloven. Vi mener at det er gjort gode overordnete grep, som bidrar til at loven blir mer oversiktlig og lettere tilgjengelig. Loven har også blitt mer tidsriktig, blant annet ved at språket er gjort mer entydig, og at gjeldende rett er tatt inn i loven. I lys av målet om en tidsriktig lov, savner vi likevel en nærmere omtale av noen sentrale temaer.

På barnevernsfeltet, som på mange andre felt, foregår det en betydelig utvikling i retning av mer digitaliserte tjenester. Dette gjelder både i fagsystemene som benyttes i tjenestene, utveksling av informasjon mellom forvaltningsnivåene og i samhandlingen med barn og foreldre. Digitalisering av offentlige tjenester er et uttalt mål for regjeringen, noe som blant annet har kommet til uttrykk i Digitaliseringsrundskrivet for 2019. Det fremgår av rundskrivet at departementene skal gjennomgå regelverket på sitt område, at det ikke skal lages nye regelverkshindringer, og at eksisterende, utilsiktede hindringer skal fjernes. Det enkelte departement er ansvarlig for å gjennomføre de regelverksendringene som er nødvendige for å kunne oppnå gevinster ved digitalisering på eget område. Direktoratet kan ikke se at departementet har omtalt dette perspektivet i høringsnotatet i forbindelse med digitaliseringsarbeidet på barnevernsfeltet. Etter vårt syn bør dette omtales i den kommende lovproposisjonen.

Departementet har lagt vekt på å fremheve sentrale krav til forsvarlig saksbehandling, gjennom å tydeliggjøre premisser som følger av gjeldende rett. Bestemmelser med krav til planverk, som tidligere var spredt i loven, er løftet frem ved at de samles i et nytt kapittel 8. I tillegg foreslås det innført nye krav om plan ved akuttvedtak og plan om oppfølging etter vedtak om hjelpetiltak til ungdom over 18 år. Andre endringer som stiller krav til saksbehandlingen er allerede innført, for å bedre dokumentasjonen i barnevernet. Vi støtter i hovedsak de nevnte endringsforslagene, men samlet sett vil de etter vårt syn få konsekvenser for barnevernstjenestenes ressurssituasjon. Vi er enige med departementet i at det er grunn til å tro at utviklingen av digitale verktøy for saksbehandling vil virke ressursbesparende. Men disse verktøyene er ennå ikke ferdig utviklet, og det vil ta tid før alle kommuner har tatt systemene i bruk og kan høste gevinsten. I mellomtiden vil styrkingen av kravene til dokumentasjon og nye krav om planer innebære at barnevernstjenestene må bruke mer tid på å dokumentere sin virksomhet. Med mindre det tilføres nye ressurser, vil dette kunne gå ut over arbeidet med å hjelpe utsatte barn og familier.

Vi viser til vedlagte høringssvar for kommentarer til de konkrete forslagene.

Vedlegg