Forsiden

Høringssvar fra Bergen kommune

Dato: 02.07.2019

Svartype: Med merknad

Høringsuttalelse - Forslag til ny barnevernlov
Bergen bystyre behandlet saken i møtet 19.06.2019 sak 235/19 og fattet følgende vedtak:
Bergen kommune avgir høringsuttalelse til «Høring- forslag til ny barnevernlov» slik den fremkommer av byrådets forslag - se vedlegg.

Bystyret understrekar at det må vera eit mål å unngå at familiar må oppsøkja barnevernet for å få naudsynt hjelp til å organisera daglege aktivitetar til borna sine. Born som lever i fattige familiar, men som ikkje treng til barnevernstiltak, vil likevel ofte ha trong for førebyggjande tiltak, det vere seg plass i barnehage, SFO og fritidsaktivitetar. Samarbeid mellom barneverntenesta og Nav er heilt sentralt. Det bør eksplisitt slås fast ved forskrift at både barneverntenesta og Nav har plikt til å samarbeida om dei familiane som treng økonomisk støtte i kvardagen. Ein generell regel om samarbeidsplikt som gjeld overfor alle offentlege instansar, både kommunale og stratlege, er ikkje tilstrekkeleg for å sikra eit tettare og betre samarbeid mellom barneverntenesta og Nav.

Vedlegg