Forsiden

Høringssvar fra Norsk Sykepleierforbund

Dato: 05.07.2019

For fulltekst av vårt høringssvar viser vi til vedlegg.

Norsk Sykepleierforbunds viktigste innspill er:

  • Bestemmelsen om at det skal legges vekt på å gi barnet stabil og god voksenkontakt og kontinuitet i omsorgen, bør beholdes
  • Vurdering av barnets helse må inngå i en helhetlig vurdering av omsorgssituasjonen
  • En momentliste for vurdering av barnets beste bør følges opp i faglige retningslinjer/veiledere
  • Bekymringsmeldinger fra helsetjenesten bør ikke kunne henlegges uten begrunnelse
  • Barnevernet bør ha anledning til å formidle opplysninger til andre offentlige organer og til helsepersonell for å ivareta barnets interesser
  • Det bør inntas bestemmelser som ivaretar retten til helsehjelp for både somatisk og psykisk helse for barn på barneverninstitusjon
  • En lovregulering av tvangsbruk i barneverninstitusjoner bør sees i sammenheng med tvangsutvalgets anbefalinger
  • Vi forventer at sentrale tjenester innen forebygging og tidlig innsats, som svangerskapsomsorg og helsestasjon- og skolehelsetjeneste, i oppfølgingen av lovarbeidet vektlegges på linje med barnehage og skole

Vedlegg