Forsiden

Høringssvar fra Fylkesmannen i Agder

Dato: 01.08.2019

Svartype: Med merknad

Fylkesmannen i Agder viser til Barne- og likestillingsdepartementets høringsnotat datert 04.04.2019 med høringsfrist 01.08.2019. Vi har enkelte innspill til forslaget. Vår uttalelse bygger på våre erfaringer som tilsynsmyndighet og klageinstans, og fra kunnskap fra samarbeid og dialog med barneverntjenester og barneverninstitusjoner i vårt fylke.

Fylkesmannen er positive til rettighetsfesting, utvidet alder for ettervern, og at loven er enklere og mer forståelig utformet. Det er også positivt med en styrking av barnets perspektiv og mer fokus på forebygging og tidlig innsats, samt at barnevernet skal jobbe for å bruke de ressursene og nettverket som finnes rundt barnet.

Vi vil i det videre komme med mer konkrete innspill til enkeltemner:

Vedlegg