Forsiden

Høringssvar fra Hå kommune

Dato: 30.07.2019

Svartype: Med merknad

Høringssvar fra Hå kommune til ny barnevernslov.

Departementet ber høringsinstansene spesielt si noe om følgende punkt:

  1. «Kommunestyret skal ha en årlig tilstandsrapport fra barnevernet»

Hå kommune ser dette som positiv at kommunen vil få et større eierskap til barneverntjenesten.

  1. «Økonomi»:

Det forutsettes slik det fremgår av Departementet sitt forslag til ny barnevernlov at det ikke vil utgjør store økonomiske konsekvenser for kommunene. Og at forslag med vesentlig økonomiske konsekvenser som eventuelt fremmes i en proposisjon, ikke vil tre i kraft før det er budsjettmessig dekning for iverksetting av endringene.

  1. «Bistand fra Bufetat i akuttsaker»:

Forslaget om at Bufetat skal ha det avgjørende ordet ved valg av type tiltak vil kunne føre til at hensynet til barnets beste ikke blir tilstrekkelig ivaretatt

Hå kommune er av den oppfatning at det er kommunen som tar beslutninger i samsvar med barnets beste og må være den som skal ha ansvar for hva som er rett plasseringsted ved en akuttplassering.

  1. «Finansiering av tiltak hvis Bufetat skal ta avgjørelser om tiltak i akuttsaker»:

Dette punktet må ses i sammenheng med punkt nr 3.

Hå kommunen mener at kostnadene for kommunen må være lik for fosterhjem og institusjon, dersom det er Bufetat som avgjør hvor barnet skal plasseres.

  1. «Utvida rett til ettervern fra 23- 25 år»:

Hå kommune ser det som positivt at retten til ettervern styrkes, men ser ikke behovet for at retten til ettervern heves med ytterligere 2 år. Departementet viser til forskning som blant annet viser at unge som mottar hjelp fra barnevernet etter 18 år klarer seg bedre en senere i livet enn unge som ikke mottar dette. Dette vil ivaretas av en styrking av ettervernet gjeldene fra myndighetsalder og frem til 23 år.

Hå Kommune mener ikke at det er behov for å endre gjeldene aldersgrense for ettervern.