Forsiden

Høringssvar fra Sarpsborg kommune

Dato: 29.07.2019

Svartype: Med merknad

Vedlegg til høringsuttalelse fra Sarpsborg kommune

Det vises til pkt 2 i vedtaket av 28.05.2019 hvor administrasjonen gis anledning til å komme med ytterligere faglige innspill til foreslått lovendring.

Følgene vil bemerkes:

I høringsnotatet fra departementet bes det om høringsinstansenes syn på om retten til familieliv eller det bilogiske prinsipp bør presiseres i ny lov. Sarpsborg kommune er bekymret for om en slik presisering vil styrke barnets rett til omsorg og beskyttelse, og støter departementet forslag om ikke å innta en slik presisering.

Barns rett til medvirkning er vesentlig, og ny barnevernlov bør tydeliggjøre at barnet har rett til å snakke med barneverntjenesten alene i alle sakens stadier. Sarpsborg kommune foreslår at ordet "kan " byttes ut med "bør" i § 2-2, 4.ledd for å tydeliggjøre barnevernets ansvar for å snakke med barn alene.

§ 3-1 om frivillige hjelpetiltak innebærer at tiltak kan iverksettes når barnet har særlige behov på grunn av forholdene i hjemmet eller av andre grunner. Andre grunner er et vidt begrep, og kan medføre at samarbeidsinstanser eller brukere ikke forstår barnevernet spesifikke ansvar. Sarpsborg kommune anbefaler at dette endres og gjøres tilsvarende slik det fremkommer i § 15-4; Barneverntjenesten har ansvar for å gi hjelp, omsorg og beskyttelse når det er nødvendig på grunn av barnets omsorgsituasjon eller atferd.

Sarpsborg kommune foreslår også at formuleringen "å forebygge videre problemutvikling hos barnet" endres, slik at barnet ikke opplever å bli stigmatisert eller selv er skyld i omsorgssvikten det er utsatt for. Følgende endring foreslås: " Hjelpetiltak skal være egnet til å ivareta barnets særlige behov og skal bidra til at barnet og familien får en positiv utvikling. "

Sarpsborg kommune gir sin tilslutning til at det bør åpnes for å pålegge utredning i senter for familie og barn. Dette vil sikre at barnets omsorgsituasjon blir utredet best mulig, og vil medføre økt faglig grunnlag både for hjelpetiltak i hjemmet eller ved vurdering av omsorgsovertakelse. Barnevernet vil da ha mulighet til å gi raskere og mer helhetlig hjelp til barnet og familien. Det antas at fordelen med pålegget er bedre for barnet enn ulempene dette medfører for familien samlet.

Forandringsfabrikken ønsker at begrepet "akutt" skal byttes ut med "haste" i ny barnevernslov. Sarpsborg kommune støtter denne anbefalingen.

Departementet legger til grunn at bostedsforelder med foreldreansvar alltid skal være part i saken. Dette kan skape noen dilemmaer, særlig i saker hvor det er uenig om daglig omsorg, og kan medføre medføre at foreldre vil takke nei til hjelpetiltak for å unngå at den forelderen for innsyn i sensitiv informasjon. Sarpsborg kommune anbefaler at Bufdirs vurdering fortsatt skal legge til grunn i dette.

Sarpsborg kommune er enig i at det innføres krav om politiattest for talspersoner og personer hos fylkesmannen som fører tilsyn med barn i institusjoner og for omsorgssentre for enslige mindreårige.

Sarpsborg kommune er enig i departementets forslag om å endre navn fra Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker endres til Barnevernsnemnda.

Sarpsborg 29.07.19

Else-Grethe Mathisen

Saksansvarlig/rådgiver

Vedlegg