Forsiden

Høringssvar fra Landsforeningen for rettssikkerhet

Dato: 01.08.2019

Svartype: Med merknad

Hei og takk for muligheten til å kunne få være med på å kommentere på departementets høringsnotat om ny barnevernslov.

Barn og foreldre må ha et sted å henvende seg dersom urett skjer i kontakt med barnevernet. Slik det er i dag vil det ikke være mulig å stoppe urett som skjer. Det bør opprettes en tredjepart som er uavhengig i alle saker og som har ansvaret for at prosessen går slik den er ment og jobber målrettet for gode forhold og har myndighet til å gå inn å hindre urett som skjer. Slik blir det en mest mulig balanse og rettferdighet for barnet og foreldrene.

Jeg har dårlig tid, men har et ønske om å komme med et lite bidrag. Gå inn på linker som er lagt ved nedenfor. De er ment for å bidra til å hjelpe og gi dere mer informasjon om autismespekterforstyrrelser.

I møte med alle mennesker og i arbeid med barn som handler om barns beste må vi starte med hjerte først.

Fordommer, forutinntatthet, selvinnsikt, selvkritikk og fastlåste mønstre er noe vi mennesker må jobbe med og det er viktig alle veier. Fleksibilitet og endringsvillig er viktig i denne sammenheng. Mistenkeliggjøring og ikke ville ta skylden og skyve den over på andre og ikke ville ta ansvar er et menneskeproblem. Tar vi ikke disse problemene på alvor og jobber målrettet med de utfordringene som er i dag vil det bare fortsette, og uten konsekvenser vil det fortsette.

Nå er det ikke sånn at vi kan bestille et hjerte, hva vi er som mennesker er opp til hver enkelt og gjøres ved valg til enhver tid. Dette er svært viktig å reflektere over i møte med barn og foreldre.

Etikk, verdier og holdninger er bærebjelker for god eller dårlig kommunikasjon. Vi alle har et ansvar, men det er helt nødvendig at barnevernet er bevisst dette da det er helt avgjørende for om dette vil gå bra i møte med barn og foreldre.

Samarbeid og relasjonskompetanse er et fokus som må være der til enhver tid.

Vi er to foreldre som har utarbeidet en foreldrebrosjyre og den er lagd av kjærlighet. Den er rettet mot skoler, barnehager og samarbeidspartnere. Gå inn på www.foreldrebrosjyrenasf.no

Når barn og foreldre møter barnevernet er de avhengig å møte rett person. Sånn skal det ikke være, men slik er det altfor ofte og dette er et sjansespill for uskyldige barn. Vi har ingen barn å miste! Reflekter over hvor mye som står på spill for disse barna. Lytt også til fagpersoner utenfor som kan bidra med viktig innsikt og en virkelighetsforståelse som er nærmere hva disse barna og familier trenger å møte.

Barnevernet må innhente kompetanse og samarbeide med steder som eksempel Regionalt fagmiljø for autisme, adhd, tourettes og narkolepsi, autismekonsult.no, Nordvoll skole eller lignende.

Når man arbeider med barn som har det vanskelig og krevende kan det være svært utfordrende å forstå om konsentrasjonsvansker, frustrasjon, sinne, hyperaktivitet og impulsivitet er uttrykk for normal atferd hos et barn i utvikling, om det er symptomer på autisme, andre psykiske vansker, omsorgssvikt eller traumer og derfor er det fullt og helt nødvendig å få den rette forståelsen for hva autisme er, men det aller viktigste først er å forstå det enkelte individ, da autisme er ulikt fra individ til individ. Det kommer stadig ny forskning og kunnskap om diagnoser, tilstander og tilretteleggingstiltak.

For at dette skal bli vellykket må barnevernet i alle saker med autisme lytte til foreldrene som kjenner barnet best, innhente kompetanse og samarbeide med fagpersoner som kan dette vanskelige området som autisme er, som også generelt er veldig vanskelig for folk å forstå i samfunnet og verden ellers. Det tar mange år å lære om autisme og derfor er det stadig vanskelig for mennesker utenfor å sette seg inn i hva autisme er, men det er først og fremst individet/personen som er førende for hva som gjelder. Det er også ofte at man har tilleggsdiagnoser og da blir det nærmest umulig å forstå dette. Jeg ønsker å sette ord på noe av det jeg selv har kjennskap til som er i tillegg til autisme, det er eksekutive funksjonsvansker, persepsjonsforstyrrelser, sanseforstyrrelser og søvnforstyrrelser. For å skille på disse tingene og vite hva som er hva, må man kjenne personen og ha fulgt personen tett i mange år. For å hjelpe et menneske best mulig må man opparbeide seg en tillit og en god relasjon. Tillit er ikke noe man bare får, tillit må bygges over tid og det får man dersom man er rett person. Respekt og tillit må med. Personkjemi er avgjørende om dette går bra for barnet. Lytt til foreldre og hør på hva de har å si om barnet. Jobb sammen og ikke imot hverandre, men vær på samme lag. Det er viktig å vite at dersom man gjør feil, så kan barnet ta stor skade av det og derfor er det så viktig å gå varsomt frem og være åpen for andre fremgangsmåter. For mange er virkeligheten slik at det ikke alltid finnes løsninger for alt og ofte handler det også om RETT HJELP som ikke finnes eller ikke er mulig og da må man noen ganger akseptere det og tilby den hjelp som finnes i dag. Her er det mulig å tenke nytt om et tilbud burde finnes som ikke eksisterer i dag.

Jeg ønsker å dele viktig informasjon om autismespekterforstyrrelser:

Autisme er en gjennomgripende, biologisk betinget utviklingsforstyrrelse som varer livet ut.

Autisme kjennetegnes ved (ICD-11):

 • vedvarende vansker/avvik i sosial kommunikasjon og interaksjon
 • begrenset atferdsrepertoar som kjennetegnes av repetitiv atferd

Konsekvenser av å ha autisme:

 • en annerledes væremåte og opplevelse av verden
 • store forståelsesvansker

Autisme kan også medføre:

 • annerledes bearbeiding av sanseinntrykk, hyper/hypo-sensitivitet, synestesi*
 • annerledes læringsstil
 • generaliseringsvansker
 • atferdsvansker - som følge av punktene over, hvis ikke omgivelsene tilrettelegger for et autismevennlig miljø!

*evne til å oppfatte sanseinntrykk i flere sansekanaler

Autismevennlig læringsmiljø innebærer:

 • visualisering, konkretisering og struktur
 • nøyaktig og bokstavelig korrekt informasjon og meningsfulle forklaringer
 • indviduell tilrettelegging, skjerming ved behov

https://nordvoll.osloskolen.no/om-skolen/om-oss/autisme/

https://oslo-universitetssykehus.no/fag-og-forskning/nasjonale-og-regionale-tjenester/regional-kompetansetjeneste-for-autisme-adhd-tourettes-syndrom-og-narkolepsi-helse-sor-ost-rkt/barn-med-autismeforstyrrelser-har-oftere-skolevegring

Barn med autismeforstyrrelser har oftere skolevegring

Bloggen ekspertsykehuset har publisert et nytt innlegg og skolevegring hos barn med autismespekterforstyrrelse. Innlegget er skrevet av seksjonsleder Ellen Munkhaugen og beskriver funn fra hennes doktorgradsprosjekt.

https://oslo-universitetssykehus.no/fag-og-forskning/nasjonale-og-regionale-tjenester/regional-kompetansetjeneste-for-autisme-adhd-tourettes-syndrom-og-narkolepsi-helse-sor-ost-rkt

http://autismekonsult.no/

Autismekonsult ønsker å bidra til å øke kunnskapen om, og forståelsen for autisme.

Vi arrangerer blant annet kurs og foredrag.
Disse er rettet mot fagfolk, pårørende og andre som ønsker å utvide kunnskapen sin innenfor autismespekteret.

Vi tilbyr også veiledning av grupper og enkeltpersoner.

Autismekonsult ble opprettet i januar 2015 av Stian Orm. Den gangen startet det med foredrag for fagpersoner, foreldre, studenter m.fl. Etterspørselen etter foredragsholdere med førstehåndskunnskap om ASD og kunnskap om effektive tiltak har økt markant de siste årene. Som Autismekonsults erfaringskonsulenter selv har erfart, er det offentlige tjenestetilbudet lang ifra tilstrekkelig. Autismekonsult har derfor utvidet sine tjenester til å omfatte både kurs, veiledning, TIOBA m.m. I dag består Autismekonsult, i tillegg til Stian Orm, også av flere fag- og erfaringskonsulenter. Vårt mål er å kunne tilby tjenester og kunnskap med utganspunkt i perspektivet til både de som selv har ASD, nære pårørende av personer med ASD og fagperspektivet. Vi skal til enhver tid være faglig oppdaterte på det nyeste innenfor fagfeltet.

Her er mennesker som uttaler seg:

Ane Ugland Albæk, forsker UiB, UiA
Marit Sanner, leder i Forandringsfabrikken
Anika Kurshed, proff i Forandringsfabrikken

https://www.vg.no/nyheter/meninger/i/2Gb2B4/storsatsing-paa-barnevernet-doemt-til-aa-mislykkes

https://www1.cbn.com/cbnnews/world/2019/july/norwegian-nightmare-barnevernet-preys-on-children-and-parents-nbsp

https://www.adressa.no/nyheter/article185127.ece

https://www.vg.no/nyheter/meninger/i/2Gb2B4/storsatsing-paa-barnevernet-doemt-til-aa-mislykkes

Autismespekterforstyrrelser

Å bygge bro del 1 , 2 og 3

https://spiss.no/gratis-fagstoff

Les boken Dømmekraft med Linda Lai som er Professor ved Handelhøyskolen BI, og dr.oecon fra Norges Handelhøyskole. Hun forsker og underviser innen områdene beslutnings- og organisasjonspsykologi.

Boken bygger på omfattende forskning gjennom en årrekke både i utlandet og i Norge. En rekke tankevekkende eksempler er hentet fra et bredt register områder - for eksempel ledelse, arbeidsliv, medisin, psykiatri, rettsapparat, skolevesen, og politikk, samt mer private domener som samliv og samvær med andre.

Målgruppen for denne boken er enhver som ønsker økt innsikt i egen så vel som andres dømmekraft, eller mangel på sådan, og et grunnlag for å forbedre egne vurderinger og beslutninger.

Denne boken kan knyttes direkte opp mot arbeidet barnevernet gjør. Dette er viktig for alle som skal være i kontakt med andre mennesker.