Forsiden

Høringssvar fra Ringerike kommune

Dato: 11.07.2019

Svartype: Med merknad

Svar - Høring - forslag til ny barnevernslov

1. Innledning

Det vises til brev fra Barne- og likestillingsdepartementet datert 4. april 2019 hvor forslag til ny barnevernslov er sendt på høring. Høringsfristen er satt til 1. august 2019.

Ringerike kommune støtter i all hovedsak de forslag til lovendringer som fremmes, men har noen merknader som fremkommer av det følgende.

2. Merknader til høringen

2.1 Omsorgsovertakelse av nyfødte, punkt 9.2.3

Departementet foreslår at dagens beviskrav knyttet til omsorgsovertakelse av nyfødte opprettholdes, slik at omsorgsovertakelse av nyfødte første kan finne sted dersom det forhøyede beviskravet «overveiende sannsynlig» er oppfylt.

Ringerike kommune stiller spørsmål ved om at et slikt forhøyet beviskrav er i overensstemmelse med Barnekonvensjonens artikkel 3 om barnets beste og Barnekonvensjonens artikkel 19 om barnets rett til beskyttelses mot fysisk eller psykisk vold. Det vises til at et forhøyet beviskrav vil medføre at et nyfødt barn skal føres tilbake til sine biologiske foreldre selv om det er sannsynlighetsovervekt for at barnet vil bli utsatt for vold, overgrep og annen omsorgssvikt.

Etter Ringerike kommunes vurdering er det ikke grunnlag for at nyfødte barn skal ha et svakere vern enn andre barn. Beviskravet i forbindelse med omsorgsovertakelse også i forhold til nyfødte barn bør etter Ringerike kommunes vurdering være alminnelig sannsynlighetsovervekt.

2.2 Valg av plasseringssted, punkt 9.2.3

Departementet foreslår i hovedsak å videreføre dagens bestemmelse om valg av plasseringssted for barnet, og foreslår ikke endringer i adgangen for fylkesnemnda til å stille vilkår når det gjelder plasseringen etter en omsorgsovertakelse.

Etter Ringerike kommunes vurdering bør avgjørelse knyttet til bosted tilligge barneverntjenesten. Fylkesnemnda vil ofte ikke ha den nødvendige informasjonen og kompetansen til å ta et slikt standpunkt. Etter Ringerike kommunes vurdering bør forslag til ny § 5-3 endres slik at fylkesnemnda ikke gis kompetanse til å sette krav til plasseringsstedet.

2.3 Valg av akuttiltak

Departementet har bedt om høringsinstansenes syn på spørsmålet om Bufetat og ikke kommunen skal ha det avgjørende ordet ved valg av hvilken type akuttiltak barnet skal tilbys (institusjon eller fosterhjem).

Etter Ringerike kommunes vurdering bør kommunen ha det avgjørende ordet, da det er kommunen som best kjenner barnet og barnets behov.

2.4 Egenandel for hhv beredskapshjem og akuttinstitusjon

Departementet har også bedt om høringsinstansenes syn på om egenandelene for henholdsvis beredskapshjem og akuttinstitusjon bør settes på samme nivå eller følge samme finansieringssystem som for andre barnevernstiltak der kommunen betaler en egenandel.

Etter Ringerike kommunes vurdering bør disse settes på samme nivå, slik at det sikres at det er barnets beste som blir avgjørende ved valg av tiltak, og ikke pris.

Med hilsen

Thea Broch

advokat