Forsiden

Høringssvar fra OMEP Norge (Verdens organisasjonen for små barns oppvekst og danning)

Dato: 01.08.2019

Svartype: Med merknad

Høring- forslag til ny barnevernslov

OMEP har beslutta å gi høringssvar til endring av ny barnevernslov, frist 01.08 2019.

Endringene som foreslås dreier seg om disse hovedpunktene:

- Styrket barneperspektiv

- Et mer tidsriktig regelverk

- Økt vekt på forebygging og tidlig innsats

- Bedre rettssikkerhet for barn og foreldre

Forslaget tar utgangspunkt i NOU 2016:16 Ny barnevernslov – Sikring av barnets rett til omsorg og beskyttelse

· Det er viktig og bra at høringsutkastet til ny barnevernslov har som mål og styrke barneperspektivene, der barns beste er et grunnleggende hensyn i alle handlinger og avgjørelser som berører barn. Imidlertid mener OMEP at prinsippet om barns beste må være et avgjørendehensyn i vurderingen om barns beste og ikke reduseres til kun å være et grunnleggende hensyn.

· § 2 Barnets rett til omsorg og beskyttelse. Barnets

Beste.

- Barnets beste skal være det avgjørende hensyn

ved handlinger og avgjørelser som berører et barn etter denne loven.

I lovforslagsteksten blir barns beste nevnt flere ganger innenfor flere ulike områder, noe som bra. Utvalget har også forslått en ikke-uttømmende momentliste knyttet til barns beste der det blant annet skal ta hensyn til:

av barnets beste skal det blant annet tas hensyn til:

- barnets egen identitet

- barnets og foreldrenes etniske, religiøse, kulturelle og språklige bakgrunn

- barnets synspunkter

- barnets behov for å bevare familiemiljøet og opprettholde viktige relasjoner

- barnets behov for omsorg og beskyttelse

- barnets sårbarhet

- barnets helse, utdanning og utvikling.

Utvalget understreket at momentlisten ikke er uttømmende og at momentene vil ha ulik relevans og vekt avhengig av type avgjørelse og konkrete omstendigheter i den enkelte sak.

OMEP mener en slik liste kan være uheldig, og i verste fall ha motstridende momenter i seg, i forhold til vurdering av barns beste. Skal det foreligge en slik momentliste, bør det presiseres tydelig at listen verken er hierarkisk eller uttømmende, men at den kan ha en veiledende funksjon.

· 5.2.3.6 Særlig om tilknytnings- og relasjonskvalitet.

Departementet merker seg at mange høringsinstanser mener det er en svakhet at barnets behov for tilknytnings- og relasjonskvalitet ikke har fått en tydeligere plass i utvalgets lovforslag.

OMEP er enig i at barns behov for tilknytnings- og relasjonskvalitet må få en tydeligere plass i lovforslaget, og at dette må sees i sammenheng med profesjonell omsorg og behov for en trygg base. Lovforslaget bør også si noe om viktigheten av å reflektere etisk rundt utøvingen av omsorg og hvordan måten en utøver omsorg på oppleves som god for barnet.

Tilknytnings- og relasjonskvalitet kan sees i sammenheng med vektlegging på forebygging og tidlig innsats, det å legge til rette for at barn er inkludert i et fellesskap og har en opplevelse av å høre til i fellesskapet.

· Endringene i lovforslaget til ny Barnevernslov er blant annet å få et mer tidsriktig regelverk.

I denne sammenheng bør lovforslaget bruke tidsriktige begreper som mangfoldog inkludering knyttet til det å være et mangfoldig samfunn, komme tydeligere frem.

Å ta hensyn til barns kulturelle, språklige og religiøse bakgrunn må knyttes til mangfold og inkludering.

Vennlig hilsen styret i OMEP Norge