Forsiden

Høringssvar fra Bufetat, Region Midt-Norge

Dato: 01.08.2019

Svartype: Med merknad

Høringssvar – Forslag til ny barnevernslov

Bufetat, region Midt-Norge viser til Barne- og familiedepartementets invitasjon til å gi høringssvar til forslag om ny barnevernslov.

Forslaget inneholder mange gode og nødvendige endringer i barnernsloven.

Bufetat, region Midt-Norge sitt hovedsyn er at vi tilslutter oss den omtale og de synspunkter som fremkommer i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) sitt høringssvar datert 05.07.2019.

Vi vil understøtte dette med særlig omtale av noen utvalgte områder, samt at vi på slutten av dokumentet vil gi uttalelse på områder som Bufdir ikke har omtalt i sitt høringssvar.

Innspill til lovens kapitel 1 - formål, virkeområde og grunnleggende bestemmelser.

Region Midt-Norge støtter også forslaget om en ny overordnet bestemmelse om barnets beste. Samtidig vil vi også tydeliggjøre vår støtte til Bufdir sitt syn om at prinsippet om barnets beste skal være et grunnleggende hensyn også ved valg av tiltak på samme måte som ved andre handlinger og vurderinger etter barnevernsloven og annet lovverk.

Samarbeid med og involvering av familie og nettverk er sentralt i barnevernets arbeid. Vi støtter derfor Bufdir sitt forslag om å vurdere å endre ordlyden til at barnevernstjenesten skal involvere barnets familie og nettverk i den grad det vil kunne være til barnets beste. ( § 1-8, annet ledd)

Innspill til lovens kapitel 9 – fosterhjem

For barn og unge som flytter ut av foreldrehjemmet med bakgrunn i vedtak etter barnevernsloven er fosterhjem det mest brukte og riktigste tiltaket. Opplæring og veiledning er helt sentralt for fosterforeldre som skal gi barn som flytter inn i fosterhjemmet en god omsorg og utviklingsstøtte.
Vi er derfor enig i Bufdirs forslag om at fosterforeldres plikt til å gjennomføre opplæring ikke må avgrenses til bare å omfatte tiden før barnet flytter inn i fosterhjemmet. Opplæringstilbud som omfatter opplæring både før og etter plassering er under utprøving og utvikling, og dette må det tas hensyn til i utformingen av hvilke krav til opplæring som skal stilles i forskrift om fosterhjem.

Innspill til lovens kapitel 10 – barnevernsinstitusjoner

Region Midt-Norge sin kommentar/innspill knytter seg til godkjenning og kvalitetssikring av barnevernsinstitusjoner, § 10-11.

Vi støtter Bufdir sitt forslag til organisering av godkjenning av institusjoner og beskrivelsene i høringsuttalelsen om etterfølgende kvalitetssikring av godkjente institusjoner. En modell som ligger tett opp mot tilsvarende godkjenning av institusjoner etter lov om psykisk helsevern, med Bufdir som godkjenningsinstans for både statlige, private og kommunale institusjoner fremstår som tydeliggjørende både sett opp mot dagens modell og departementets forslag i høringsnotatet.

Når det gjelder den løpende kvalitetssikringen av om driften er forsvarlig er vi enig i at den sikres best gjennom styring, internkontroll, kontraktsoppfølging og fylkesmennenes tilsyn.

Arbeidet med kvalitet og godkjenning av institusjoner i regionene henger tett sammen med øvrig virksomhet i regionene, både ressursmessig og når det gjelder kompetanse. De samme folkene som jobber med kvalitet og godkjenning av institusjoner er viktig støtte for regionledelsens arbeid med styring og internkontroll av virksomheten, inkludert institusjonene. Ved overføring av godkjenningsansvaret til enten en av Bufetats regioner eller Bufdir, blir det viktig at det er igjen ressurser i alle regioner som kan støtte regionledelsen på dette området.

Innspill til lovens kapitel 15 – kommunens og barneverntjenestens ansvar og oppgaver

Region Midt-Norge viser her særlig til § 15-6 om barneverntjenestens plikt til å samarbeide med andre instanser.

Vi vil særlig løfte frem behovet for å tydeligjøre barneverntjenestens plikt og ansvar for å utarbeide individuell plan (IP). IP er et samarbeidstiltak som skal bidra til å gi barnet et helhetlig og koordinert tjenestetilbud. Vi erfarer dessverre i dag at alt for mange barn og unge med store sammensatte problemer ikke får tilrettelagt et koordinert hjelpetilbud med utgangspunkt i en utarbeidet IP.
Region Midt-Norge støtter derfor opp om beskrivelser og forslag i Bufdirs høringsuttalelse, både når det gjelder tydeliggjøring og plassering under lovens kapitel 1.

Øvrig uttalelse

Innspill til lovens kapitel 6 – Atferdstiltak m.m.

Bufetat, Region Midt-Norge støtter departementet i at bestemmelsene om plassering av barn på grunnlag av barnets egen atferd, samt bestemmelsen om plassering av barn ved fare for menneskehandel, bør samles i et eget kapittel i loven, og at adgangen til å fatte midlertidige akuttvedtak plasseres sammen med de øvrige akuttbestemmelsene.

Region Midt-Norge er også enig med departementet når det ikke foreslås endringer i de materielle vilkårene for å plassere barn i atferdsinstitusjon. Dette innebærer å videreføre anvendelsesområdet til §§ 4-24 og 4-26 i dagens barnevernlov ved at adgangen til plassering fremdeles skal være knyttet til enkelte former for atferd.

Når det gjelder begrepsbruken fremgår det at departementet har vurdert ulike alternativ. Dette blant annet for å få klarere frem at barnets atferd er uttrykk for bakenforliggende årsaker.
Med utgangspunkt i Barnevernlovutvalgets forslag og viktige innspill fra barn og unge selv, ser vi at begrepsbruk er viktig i denne sammenheng. Region Midt-Norge ser imidlertid at departementet har vektige grunner for å holde på dagens begrepsbruk med noen språklige endringer. Det er lagt særlig vekt på at tvangsplassering av ungdom i institusjon på grunnlag av ungdommens egen atferd eller handlinger, er svært inngripende, og at rettssikkerhetshensyn tilsier at begrepsbruken i bestemmelsene må være tilstrekkelig klar.