Forsiden

Høringssvar fra LUPE (Landsforbundet for Utviklingshemmede og Pårørende)

Dato: 31.07.2019

Svartype: Med merknad

LUPE er ein landsomfattende organisasjon for mennesker med utviklingshemming og deres pårørende. I vår formålsparagraf skiver vi blant annet: Å gi utviklingshemmede og deres pårørende best mulig kjennskap til sine rettigheter, samt veiledning om hvor de kan få dette. Samarbeid med andre organisasjoner og offentlige etater og instanser om saker og tiltak for å bedre livskvalitet og levestandard for alle mennesker med utviklingshemming. Våre medlemmer er i kategorien fra lettere utviklingshemmet til alvorlig til dyp utviklingshemming, i tillegg til nære pårørende og andre interesserte.

Vår erfaring med Barnevernet viser at våre medlemmer kommer i kontakt med etaten i forbindelse med utredningsarbeid, som følge av bekymringsmeldinger fra barnehager og skole på grunn av forsinket faglig utvikling hos barnet. Vi er enige i AD/HD-Norge sine bekymringer i forhold til fagkompetansen i etaten. Barnevernet har i dag liten og fullstendig manglende kompetansen til å vurdere om et barn er utsatt for omsorgssvikt eller om det kan foreligge mistanke om autismediagnoser. Relasjonsskader kan ha svært like symptomer som man ser hos personer med autisme og av den grunn er det bekymringsfullt når en fagetat skal utøve utredningsarbeid uten at det er klare krav til fagkompetanse innen psykiatri og kognitiv funksjonssvikt.

Vi mener at loven må få helt klare krav til fagkompetanse hos utreder eller mer klare krav til å iverksette faglig samarbeid med BUP eller andre faginstanser for å få avklart hva som er det reelle problemet.

LUPE krever også at Barnevernsetaten må bli flinkere til å iverksette forbyggende tiltak overfor foreldre med krevende omsorgsoppgaver. Vi ser alt for mange saker der utslitte pårørende til slutt må gå til Barnevernet og be om hjelp. I slike saker er det alt for sent og faren for at barn kan bli utsatt for omsorgssvikt er svært stor. Slitne pårørende er svært sjeldent gode foreldre, så forebygging er mye bedre enn reperasjon. Vi kan ikke se at forebyggende arbeid for denne gruppen pårørende er spesielt nevnt i forslaget til ny lov.

Vi etterlyser også et bedre samarbeid gjennom brukermedvirkning, noe denne loven ikke nevner i det hele tatt. Mange organisasjoner har erfaringer med Barnevernet, på godt og vondt, og vil derfor være aktuelle samarbeidsparter innen både utdanningsinstitusjonene og hos etaten. Brukermedvirkning vil føre til at at man får en bedre dialog og kan skape et nært og godt samarbeid som kan føre til et godt tjenestetilbud til landets innbyggere.

På vegne av LUPE(Landsforbundet for Utviklingshemmede og Pårørende)

Harald M Kvame Hansen

Forbundsleder