Forsiden

Høringssvar fra Horten kommune

Dato: 01.08.2019

Svartype: Med merknad

Innledning

Forslagene er en oppfølging av NOU 2016:16 Ny barnevernslov – Sikring av barnets rett til omsorg og beskyttelse. Horten kommune har i januar 2017 inngitt høringssvar på denne NOU’en.

Horten kommune støtter hovedendringene i forslag til ny Barnevernlov, både i utforming, struktur og innhold. Dette gjelder styrking av barns rettigheter og medvirkning, økt fokus på familie og annet nettverk som ressurser.

Horten kommune støtter også fokuset på tidlig innsats, tydeliggjøring av Barneverntjenestens mandat, plan for forebygging og fokuset på kommunen som ansvarlig for Barnevernfeltet.

Det er gjennomgående i kapittel 22 om konsekvensene av lovforslaget brukt formuleringer som for eksempel «ikke vil medføre vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for kommunene». Dette kan nok stemme for de enkelte endringene, men totalt sett vil forslaget innebære betydelig økt ansvar og økte arbeidsoppgaver på kommunene. Det bør følge med midler til kommunene som gjør at den loven vil fungere etter hensikten.

Kapittel 5 Formål virkeområde og grunnleggende bestemmelser

Kapittelet omhandler kapittel 1 i lovforslaget som gjelder lovens formål, virkeområde, hensynet til barnets beste og andre overordnede bestemmelser. Departementet foreslår å videreføre en egen bestemmelse om krav til forsvarlighet, med en presisering av at forsvarlighetskravet gjelder all saksbehandling i barnevernet. Et viktig mål med ny barnevernslov er å styrke barneperspektivet, og departementet foreslår en ny overordnet bestemmelse om at barnets beste er et grunnleggende hensyn i alle handlinger og avgjørelser som berører et barn.

Horten kommune støtter forslaget om en presisering av forsvarlighetskravet. Samtidig burde man presisert det ytterligere for å gjøre begrepet forsvarlighet mer håndterbart i det daglige arbeidet, jfr saksbehandlingsrundskrivet som sier at «Tiltak og tjenester må holde tilfredsstillende kvalitet, ytes i tide og i et tilstrekkelig omfang.»

Det er positivt at det foreslås en ny overordnet bestemmelse om at barnets beste skal ligge til grunn i alle handlinger og avgjørelser som berører et barn.

Departementet foreslår videre en generell bestemmelse om at barnevernstjenesten skal legge til rette for å involvere barnets familie og nære nettverk, dersom det er hensiktsmessig. Forslaget skal bidra til at barnevernet benytter ressursene som finnes rundt barnet. Dette er viktig både for å kunne sette inn tiltak som er godt tilpasset barna og familiens behov, og for å ivareta viktige relasjoner for barnet dersom det er behov for tiltak utenfor hjemmet.

Horten kommune støtter forslagene om økt involvering av familie og nettverk. Dette bidrar til en allerede pågående faglig dreining i barnevernfeltet som handler om økt fokus på familien og nettverket som viktige ressurser i barns liv.

Departementet foreslår også en overordnet bestemmelse som understreker at barnevernet skal ta hensyn til barns kulturelle, språklige og religiøse bakgrunn på alle stadier av en barnevernssak. Norge er et mangfoldig samfunn, med urfolk, nasjonale minoriteter og stadig flere barn som har tilknytning til flere land. Forslaget kan bidra til økt bevisstgjøring i tjenestene, bedre barnevernsfaglige vurderinger og riktigere avgjørelser til barnets beste. Forslaget kan også bidra til bedre samarbeid mellom barnevernet og familier og økt tillit til barnevernet.

Horten kommune støtter forslaget om lovfesting av at Barnevernet skal ta hensyn til barns kulturelle, språklige og religiøse bakgrunn.

Kapittel 6 Bekymringsmelding og undersøkelse

Dette kapittelet samler reglene om bekymringsmeldinger og undersøkelser og gjelder lovforslaget kapittel 2. Departementet foreslår å lovfeste at barnevernstjenesten må vurdere om en bekymringsmelding krever umiddelbar oppfølging. Hensikten er å gi bedre beskyttelse til barn i akutte situasjoner. Departementet foreslår også å lovfeste at barnevernstjenesten skal undersøke barnets helhetlige omsorgssituasjon. For barn som har foreldre som ikke bor sammen, vil den helhetlige omsorgssituasjonen vanligvis omfatte begge foreldre. I tillegg forslår departementet en ny bestemmelse om gjenåpning av undersøkelse etter en henleggelse.

Horten kommune støtter forslaget.

Kapittel 7 Hjelpetiltak

Dette kapittelet samler reglene om frivillige og pålagte hjelpetiltak og gjelder lovforslaget kapittel 3. Departementet foreslår å styrke retten til ettervern og utvide aldersgrensen til 25 år. Departementet foreslår videre å justere dagens bestemmelse om formål ved valg av hjelpetiltak ved å innta at barnevernstjenesten skal tilby hjelpetiltak som er egnet til å ivareta barnets særlige behov og som kan bidra til å forebygge videre problemutvikling. Målet er å bidra til at barnevernstjenesten iverksetter hjelpetiltak som er i samsvar med bekymringstemaet i saken. I tillegg foreslår departementet å ta inn en hjemmel for å gi forskrift om kvalitet i hjelpetiltak. Slik hjemmel vil også omfatte botiltak som benyttes som hjelpetiltak etter barnevernsloven. Departementet foreslår videre å utvide dagens hjemmel til å pålegge hjelpetiltak til også å omfatte hjelpetiltak i samværshjemmet. Departementet vurderer om det bør innføres hjemmel til å pålegge utredning av barnets omsorgssituasjon i sentre for foreldre og barn.

Horten kommune støtter ikke forslaget å øke aldersgrensen til 25 år. En slik utvidelse kan være positivt for enkelte, men på den andre siden kan dette føre til at det hindrer selvstendiggjøring av ungdom på vei inn i voksentilværelse. Ved fylte 23 bør andre hjelpetjenester være etablert for de ungdommene som har behov for videre oppfølging.

Horten kommune støtter forslaget om presisering av at man skal tilby hjelpetiltak som skal ivareta barnets særlige behov. Dette kan bidra til hjelpetiltak som i større grad vil avhjelpe årsakene til bekymringene for barnet.

Det er også positivt med presiseringen av at hjelpetiltaket skal bidra til å forebygge videre problemutvikling, altså at hjelpetiltaket skal gi effekt. Det er i denne sammenheng positivt med en forskrift som fastsetter hvilke krav til kvalitet som skal stilles. Samtidig er det utfordrende for mange kommuner å ha et tiltaksapparat som er i stand til å møte alle de ulike behovene det enkelte barn har.

Horten kommune støtter forslaget om mulighet til å pålegge hjelpetiltak i samværshjemmet. Dette bidrar til å bedre ivareta barnets helhetlige omsorgssituasjon.

Departementet ber om høringsinstansenes syn på om det om det bør kunne pålegges utredning i sentre for foreldre og barn. Horten kommune vurdere at dette kan bidra til bedre utredning i de mer komplekse sakene, slik at det legges et bedre grunnlag gode beslutninger.

Kapittel 8 Akuttiltak

Dette kapittelet omhandler bestemmelsene om midlertidige akuttiltak og er tatt inn i lovforslaget kapittel 4. Departementet vil understreke at midlertidige akuttplasseringer utenfor hjemmet er et svært dramatisk tiltak for alle involverte, og særlig for det barnet saken gjelder. Departementet har lagt vekt på at hjemlene for å fatte akuttvedtak skal bli mer tilgjengelige enn i dag og foreslår flere endringer i hvordan hjemlene for å fatte akuttvedtak er regulert i loven. Blant annet foreslås en ny bestemmelse om midlertidig forbud mot flytting av barn. Departementet foreslår videre at et vedtak om midlertidig å flytte et barn utenfor hjemmet, skal regnes som en midlertidig omsorgsovertakelse. Målet er å få en klarere regulering av barnevernstjenestens oppfølgingsansvar etter akuttvedtak. Departementet foreslår videre å tydeliggjøre at hjemmelen for å fatte akuttvedtak også gjelder når barnet er i en akutt faresituasjon utenfor hjemmet det barnet bor fast, for eksempel i samværshjemmet.

Horten kommune støtter forslaget. Samtidig foreslår vi å bruke begrepet «haste» i stedet for «akutt».

Kapittel 9 Omsorgsovertakelse, fratakelse av foreldreansvar og adopsjon

Dette kapittelet omfatter lovforslagets kapittel 5 som samler reglene om omsorgsovertakelse, fratakelse av foreldreansvar og adopsjon. Departementet foreslår enkelte mindre endringer for å bidra til økt tilgjengelighet og tydeligere bestemmelser. Departementet foreslår at omsorgsovertakelse av nyfødte reguleres i en egen bestemmelse, å presisere at barnevernstjenesten skal ta hensyn til barnets mening ved valg av plasseringssted og å tydeliggjøre hva som ligger til omsorgsansvaret og hva som ligger til foreldreansvaret etter en omsorgsovertakelse. Departementet foreslår videre å presisere at det må foreligge særlige grunner for å frata foreldreansvar, å lovfeste hjemmel for å oppheve vedtak om fratakelse av foreldreansvar samt å lovfeste kravet om at må foreligge særlige tungtveiende grunner for å vedta adopsjon. Dette følger av gjeldende rett, men foreslås nå tydeliggjort i loven.

Horten kommune støtter forslaget. Horten kommune understreker viktigheten av å opprettholde muligheten for adopsjon, ref forskning om adopsjon som barneverntiltak.

Kapittel 10 Atferdstiltak m.m.

Kapittelet omfatter hjemlene for plassering i atferdsinstitusjon og plassering av barn i institusjon ved fare for menneskehandel. Bestemmelsene er foreslått som lovens kapittel 6. Departementet foreslår ingen endringer i vilkårene for å plassere barn på atferdsinstitusjon, men foreslår enkelte mindre begrepsmessige justeringer.

Horten kommune støtter forslaget, spesielt ny formulering «annen form for utpreget normløs atferd» i stedet for «på annen måte». Dette bidrar til en tydeliggjøring av hva dette hvilkåret innebærer. Samtidig er det behov for tydeligere grensedragninger mot barn som har behov for hjelp etter Helselovgivningen, men som kan ha atferdsuttrykk som barn som Barnevernet har ansvar for å tilby hjelp.

Kapittel 11 Samvær og kontakt etter omsorgsovertakelse

Dette kapittelet gjelder reglene for samvær og kontakt etter omsorgsovertakelse som foreslås tatt inn i lovforslaget kapittel 7. Departementet foreslår at barn og søsken som barnet har et etablert familieliv med, får rett til samvær og kontakt med hverandre etter en omsorgsovertakelse. I forlengelse av dette foreslås å gi søsken partsrettigheter fra fylte 15 år, slik hovedregelen er for barnet det gjelder. Det foreslås samtidig at søskens rett til partsinnsyn begrenses. Det foreslås også en viss innsnevring i adgangen til å ta opp en samværssak på nytt. Også enkelte andre nærstående kan kreve en rett til samvær fastsatt av fylkesnemnda, og barnevernstjenesten skal utarbeide en plan for kontakt og samvær som etter en konkret vurdering av barnets beste kan omfatte flere av barnets nærstående.

Horten kommune støtter forslaget om at Fylkesnemnda skal fastsette minimumssamvær for søsken også. Det er positivt at det tydeliggjøres at fastsetting av samvær skal baseres på en konkret vurdering av det enkelte barns behov. Dette bidrar til å styrke barnets rettigheter.

Kapittel 12 Oppfølging av barn og foreldre

Dette kapittelet omhandler barnevernstjenestens plikt til å følge opp barn og foreldre etter at barnevernstiltak er iverksatt. Reglene foreslås inntatt i lovforslaget kapittel 8. De fleste av Barnevernslovutvalgets materielle endringsforslag knyttet til oppfølging og planer ble fulgt opp i Prop. 169 L (2016-2017). Departementet foreslår i tillegg å innføre en ny bestemmelse om plikt til å utarbeide planer ved akuttvedtak, samt egne bestemmelser om oppfølging og planer ved ettervernstiltak.

Horten kommune støtter forslaget om lovfesting av en plan etter omsorgsovertagelse skal beskrive oppfølging som kan bidra til at foreldrene får tilbake omsorgen der det er aktuelt.

Kapittel 13 Fosterhjem

Departementet foreslår at fosterhjem reguleres i et eget kapittel 9 i lovforslaget. Departementet foreslår å flytte enkelte av fosterhjemsforskriftens bestemmelser inn i loven, å lovfeste barnets rett til forsvarlig omsorg i fosterhjemmet, å innføre en plikt for fosterforeldre til å gjennomføre opplæring og å lovfeste at fosterforeldre kan gis klageadgang på vedtak om flytting fra fosterhjemmet. Målet er å synliggjøre fosterhjem som tiltak og styrke kvaliteten på fosterhjemstilbudet.

Horten kommune støtter forslaget.

Kapittel 14 Barnevernsinstitusjoner m.m.

Kapittelet omfatter reglene for barnevernsinstitusjoner og sentre for foreldre og barn og gjelder lovforslaget kapittel 10. Departementet foreslår å flytte inn i loven sentrale bestemmelser om barns rettigheter og bruk av tvang som i dag fremgår av rettighetsforskriften. Målet er å styrke rettssikkerheten til barn og unge under opphold på barnevernsinstitusjoner. Det foreslås ingen endringer i adgangen til å bruke tvang eller beslutte begrensninger i barnets personlige frihet på institusjoner, ut over en mindre endring i adgangen til rusmiddeltesting. Departementet foreslår videre en ny overordnet bestemmelse med generelle krav til barnevernsinstitusjoner og å flytte enkelte overordnede krav til kvalitet i institusjoner fra kvalitetsforskriften til loven. I tillegg foreslår departementet å innføre krav til godkjenning også av statlige institusjoner. Målet er å bidra til økt kvalitet i institusjonstilbudet.

Horten kommune støtter forslaget, spesielt kravet om godkjenning av statlige barneverninstitisjoner. Det er nødvendig med økt fokus på kvalitet i alle barneverninstitusjoner.

Kapittel 15 Omsorgssentre for enslige mindreårige asylsøkere

Reglene om omsorgssentre videreføres i et eget kapittel 11 i lovforslaget og omtales i høringsnotatets kapittel 15. Det foreslås kun enkelte mindre endringer, herunder å fjerne kravet om samtykke fra barnet for oversending av kartlegging av barnets situasjon og behov til bosettingsmyndighetene. Målet er harmonisering med introduksjonsloven og å bidra til bedre bosetting fra omsorgssentrene.

Horten kommune støtter forslaget, men mener samtidig institusjonslignende tiltak, som f.eks bofellesskap i kommunene, bør godkjennes på lik linje som barneverninstitusjoner.

Kapittel 16 Saksbehandlingsregler

Forslag til ny lov viderefører et eget kapittel om saksbehandlingsregler i kapittel 12. Det foreslås enkelte endringer for å bidra til å styrke barns og foreldres rettssikkerhet og bedre barnevernstjenestens saksbehandling. Departementet foreslår å utvide dagens adgang til å gi barn under 15 år partsrettigheter. Departementet foreslår videre en ny bestemmelse om partenes rett til dokumentinnsyn og begrensninger i innsynsretten der opplysninger kan unntas hvis innsyn kan medføre fare eller skade for barnet. Formålet er å styrke barns medvirkning og tilrettelegge for at barn kan forklare seg til barnevernstjenesten i trygge rammer. Et viktig mål med ny barnevernslov er å bedre ivareta situasjoner der barn vokser opp i to hjem. Departementet foreslår en ny bestemmelse om foreldres partsrettigheter og rett til informasjon om vedtak. Barnevernstjenesten må alltid vurdere om begge foreldre er part i saken og det forslås å lovfeste at foreldre med del i foreldreansvaret har rett til informasjon om barnevernsvedtak som treffes.

Horten kommune støtter forslaget.

Kapittel 17 Taushetsplikt, opplysningsplikt og adgang til å gi opplysninger

Taushetspliktregelverket ivaretar behovet for formidling av informasjon og nødvendig samarbeid mellom barnevernstjenesten og andre. Departementet foreslår å videreføre, men samle, taushetspliktregelverket i et eget kapittel i lovforslaget kapittel 13. Målet er å gjøre det enklere å se sammenhengen i regelverket og bidra til at taushetspliktregelverket blir lettere å anvende. Departementet foreslår at bestemmelsen om barnevernstjenestens adgang til å formidle opplysninger til andre offentlige myndigheter utformes på en annen måte enn i dag. Formålet er å fremheve og tydeliggjøre barnevernstjenestens og andre barnevernsmyndigheters adgang til å gi opplysninger til andre offentlige myndigheter når dette er nødvendig for at barnevernet skal kunne utføre sine oppgaver i den enkelte saken. Kapittelet omfatter for øvrig forslag til en ny bestemmelse om behandling av personopplysninger.

Horten kommune støtter forslaget. Det er positivt å tydeliggjøre Barnevernets adgang til å gi opplysninger til andre offentlige myndigheter. Det kan bidra til bedre tverrfaglig samarbeid til det beste for barnet.

Kapittel 18 Behandling av saker i fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker

Forslag til ny lov viderefører et eget kapittel om behandling av saker i fylkesnemnda, se lovforslaget kapittel 14. Departementet foreslår å lovfeste fylkesnemndas uavhengighet og upartiskhet. Videre foreslår departementet at klager over akuttvedtak skal kunne behandles grundigere ved at også slike saker skal kunne behandles med ordinær nemnd. Departementet foreslår å tydeliggjøre i loven at barn uten partsrettigheter skal kunne gis anledning til å forklare seg direkte til fylkesnemnda. Departementet foreslår også å gi større adgang til å forene saker som gjelder foreldrenes felles barn og at betalingsansvaret for utgifter til sakkyndig og tolk i forhandlingsmøte overføres fra kommunene til fylkesnemnda. I tillegg foreslår departementet at samtaleprosess i fylkesnemnda tas inn i loven som en varig ordning. Erfaringer fra forsøk viser at samtaleprosess er egnet til å bedre kommunikasjonen og at partene kan få bedre forståelse av saken og slik sett komme frem til løsninger til barnets beste og færre tvangsvedtak. Det foreslås hjemmel for å fastsette saksbehandlingsregler for samtaleprosess i forskrift.

Horten kommune støtter forslaget. Det er positivt at barn uten partsrettigheter kan forklare seg direkte til Fylkesnemnda.

Kapittel 19 Kommunens og barnevernstjenestens ansvar og oppgaver

Dette kapittelet samler reglene om kommunens og barnevernstjenestens ansvar og oppgaver og inneholder også organisatoriske bestemmelser. Departementet foreslår å tydeliggjøre at det er kommunen som har ansvar for å forebygge omsorgssvikt og atferdsproblemer, og det foreslås et krav om at kommunestyret selv skal vedta en plan for det forebyggende arbeidet. Det foreslår videre en overordnet bestemmelse om barnevernstjenestens ansvarsområde, samt å lovfeste barnevernstjenestens plikt til tidlig innsats. Departementet foreslår også en mer rendyrket samarbeidsplikt for barnevernstjenesten, samt plikt til årlig tilstandsrapportering fra barnevernstjenesten til kommunestyret. Det foreslås også å lovfeste barnevernstjenestens ansvar for å ha en akuttberedskap. Forslagene skal samlet sett bidra til at kommunene styrker det helhetlige forebyggende arbeidet, samtidig som barnevernstjenestens innsats rettes mot barna og familiene som trenger dette mest. Forslagene har nær sammenheng med målene i barnevernsreformen, jf. Prop.73 L (2016- 2017), som gir økt ansvar til kommunene. Det foreslås for øvrig å innføre en plikt for barnevernstjenesten til å informere politiet dersom et barn flytter til sperret adresse.

Horten kommune støtter forslaget om å tydeliggjøre at det er kommunen som har ansvaret for det forbyggende arbeidet og at hvordan dette skal gjøres må konkretiseres i en plan. Dette vil bidra til at det forebyggende arbeidet skal skje utenfor Barneverntjenesten, i barnehage, skole og helsetjeneste. Det er også positivt at kommuneledelsens ansvar for Barnevernet tydeliggjøres i § 15-2.

Det bør stilles krav i lov eller evt forskrift til barnevernansattes kompetanse. Det bør stilles krav om relevant videreutdanning ved ansettelse eller senest tre år etter ansettelse i barneverntjenesten. Det bør konkretiseres hvilke videreutdanninger som er relevante.

Kapittel 20 Statlig barnevernsmyndighet

Kapittelet omhandler kapittel 16 i forslag til ny barnevernslov og gjelder statlige barnevernsmyndigheters oppgaver og ansvar. Bestemmelsene omfatter både ansvar, organisering og finansiering. Departementet foreslår enkelte presiseringer for å bidra til økt forutsigbarhet om Bufetats tjenester og tiltak. Prop.73 L (2016-2017) inneholder enkelte lovendringer som gjelder Bufetats ansvar og oppgaver med vekt på at Bufetats tilbud til kommunene skal bli mest mulig forutsigbart. Funn fra landsomfattende tilsyn og Riksrevisjonen viser behov for ytterligere presiseringer av rammene for Bufetats ansvar, og departementet foreslår blant annet å lovfeste at Bufetat skal ha et tiltaksapparat som er tilgjengelig og tilstrekkelig differensiert som en forutsetning for å oppfylle bistandsplikten. Departementet drøfter også om Bufetats bistandsplikt på akuttområdet bør justeres. Det foreslås videre enkelte presiseringer av rammene for Bufetats betalingsansvar når saker behandles hos fylkesnemnda.

Horten kommune støtter forslaget om at Bufetat kan tilby barneverntjenesten å utrede omsorgssituasjonen til barn i alderen 0-6 år, samt hjelpetiltak i etterkant av utredningen og tilby spesialiserte hjelpetiltak i hjemmet dersom dette kan hindre at barn må flytte ut av hjemmet. Dette kan være et viktig bidrag til å sikre gode tjenester på et tidlig tidspunkt for denne gruppen barn.

En lovfesting av at Bufetat skal ha et tiltaksapparat som er tilgjengelig og tilstrekkelig differensiert støttes. Det er viktig at dette presiseres ytterligere.

Spørsmålet om det bør være Bufetat, og ikke kommunen, som skal avgjøre om barnet skal tilbys beredskapshjem eller plass i akuttinstitusjon er krevende. Selv om kravet om at hensynet til barnets beste skal være avgjørende for valg av tiltak til det enkelte barnet jf. lovforslaget § 1-3, kan dette føre til uheldig konsekvenser for det enkelte barn. Dersom denne endringen blir vedtatt er det svært viktig at Bufetat sikrer tilstrekkelige og differensierte tiltak, og at dette området følges tett opp av tilsynsmyndighetene.

Kapittel 21 Statlig tilsyn

Departementet foreslår at reglene om statlig tilsyn samles i et eget kapittel 17 i forslag til ny barnevernslov. Departementet foreslår ingen materielle endringer i innholdet i disse bestemmelsene.

Horten kommune støtter forslaget.

Kapittel 22 gjelder økonomiske og administrative konsekvenser. I merknader til den enkelte bestemmelse i kapittel 23 redegjøres for språklige og redaksjonelle endringer samt enkelte mindre endringsforslag.

Det er gjennomgående i kapittel 22 om konsekvensene av lovforslaget brukt formuleringer som for eksempel «ikke vil medføre vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for kommunene». Dette kan nok stemme for de enkelte endringene, men totalt sett vil forslaget innebærer betydelig økt ansvar og økte arbeidsoppgaver på kommunene. Dette må følge med midler til kommunene som gjør at den nye loven vil fungere etter hensikten.

Horten 01.08.19

Hege Klavenes

Barnevernleder, Horten kommune