Forsiden

Høringssvar fra Lier kommune Barneverntjenesten

Dato: 31.07.2019

Svartype: Med merknad

Lier kommune barneverntjeneste vil komme med et kort innspill til høringsrunden av forslaget til ny barnevernlov.

Vi mener det er mange gode forbedringer. Oppbyggingen av loven virker mer strukturert og følger gangen i en barnevernssak. Lovfesting av at prinsippet om "barnets beste" skal være førende også mht f eks prosessuelle forhold og ikke bare i valg av tiltak er også en styrking av barnets posisjon.

Lovens formål, § 1-1: «Loven skal bidra til at barn og unge møtes med trygghet, kjærlighet og forståelse.» Vi synes begrepet Kjærlighet er upassende og lite håndterbart i denne sammenhengen. Det sier ikke noe konkret om hvordan de da skal bli møtt. Vårt forslag er at begrepet kuttes ut, fordi begrepene trygghet og forståelse er dekkende for hvordan barn og ungdom skal bli møtt. Blir de møtt med trygghet og forståelse, vil de sannsynligvis ikke ha en opplevelse av at noe mangler i måten de blir møtt på.

På den annen side er det også synspunkter på at dette kan ses på som mer en overordnet "fanebestemmelse" som er også like mye skal være symbolsk og gir barna en styrket posisjon selv om det i praksis kan oppfattes som et vanskelig begrep å oppfylle (rettslig sett) og som saksbehandler.

Positivt at man tenker at nemnda/retten skal oppnevne/dekke sakkyndig-utgiften og til tolker og ikke kommunen. Ofte blir barneverntjenesten møtt med påstander om at det er nærhet/habilitet i den sammenheng, noe som er feilaktig og skaper kun støy i sakene.

På vegne av Lier kommune barneverntjeneste ved fung barnevernleder Helga Østtveit. 31.08.19 (ved Birgit Austad).