Forsiden

Høringssvar fra Utlendingsdirektoratet (UDI)

Dato: 28.06.2019

Svartype: Med merknad

UDIs svar på høring om ny barnevernslov

Utlendingsdirektoratet (UDI) ønsker med dette å komme med sine innspill til Barne- og familiedepartementets høring om ny barnevernslov. UDI støtter formålene som ligger bak forslaget om ny barnevernslov, der det fremheves at loven skal tilpasses dagens samfunn, bidra til bedre barnevernfaglig arbeid og styrke rettssikkerheten.

Barneverntjenestene og barnevernsmyndighetene er viktige samarbeidspartnere for UDI både i enkeltsaker og på myndighetsnivå. Det er flere områder hvor utlendingssektoren og barnevernssektoren har grenseflater. UDI er opptatt av et tydelig og tilgjengelig regelverk som legger til rette for godt samarbeid på alle nivåer og klart definerte sektoransvarsforhold. Med dette som utgangspunkt har vi innspill til de forslagene i høringen som i størst grad berører våre ansvarsområder. Vi vil ta for oss følgende:

  • Behov for å synliggjøre samarbeid og informasjonsutveksling med UDI i barnevernssaker der barn har tilknytning til andre land

  • Anvendelse av Haagkonvensjonen 1996 overfor barn med sak hos utlendingsforvaltningen

  • Bekymringsmelding og undersøkelse i familieinnvandringssaker

  • Innspill om barnevernets rolle i søknader om familieinnvandring fra fosterbarn og helsøsken

  • Regulering av barneverntjenestens ansvar for enslige mindreårige asylsøkere

Se vedlagte høringssvar for utdyping av våre innspill.

med hilsen

UDI

Vedlegg