Forsiden

Høringssvar fra Barnevernvakten Romerike - Øst politidistrikt

Dato: 18.07.2019

Svartype: Med merknad

HØRINGSSVAR FRA BARNEVERNVAKTEN ROMERIKE, TIL– HØRINGSNOTAT NY BARNEVERNLOV

Barnevernvakten på Romerike er en av de største barnevernvaktene i Norge og har i likhet med Oslo heldøgns aktiv drift. I 2019 vil barnevernvakten ha kontakt med saker som omfatter ca 2000 barn. Barnevernvakten Romerike har barnevernsberedskapen på Oslo lufthavn – Gardemoen.

Barnevernvakten ønsker å gi et kort høringssvar og avgrenser dette til de temaer barnevernvakten blir særlig berørt av.

Generelt: Redigeringsarbeidet av loven har vært nødvendig og viktig. Loven står nå i hovedsak fram med bedre helhet, bedre tilpasset språk og bedre struktur.

Til enkeltpunkter og kapitler:

Akuttberedskap og påtalemyndighetens vedtakskompetanse i akuttsituasjoner kap 8 og 19.

Barnevernvaktens akuttberedskap for barnevernet på Gardermoen, fører ofte til et behov for samarbeid med andre barnevernvakter/beredskapsordninger. Barnevernvakten støtter og ser det som nødvendig at akuttberedskapen lovfestes jf punkt 19.6. Barnevernvakten Romerike har etter åpning av heldøgnsdrift sett effekten av økt tilgjengelighet i forhold til samarbeid med politi og helsevesen som melder langt flere saker etter at vakten fikk full døgndrift. Når det på s 344 framkommer at det er tilstrekkelig med en bakvaktsordning for å fylle forsvarlighetskravet, kan dette føre til at kommuner velger en billig bakvaktsløsning framfor å inngå interkommunalt samarbeid om å bygge opp robuste barnevernvakter, der dette kunne vært mulig. Kompetente og robuste barnevernvakter kan forhindre akutte plasseringer fordi de kan rykke ut til familier i krise og bidra til andre løsninger.

Barnevernvakten mener det er svært viktig at påtalemyndigheten får beholde vedtakskompetansen jf. 8.4.2 og kap 19 og støtter argumentasjonen for dette. Flere store barnevernvakter er i dag lokalisert ved politihusene og har et godt samarbeid med juristene. Politiadvokatenes juridiske kompetanse styrker rettsikkerheten når det fattes akuttvedtak. Barnevernvakten har selv den barnevernfaglige kompetansen og bruker påtale til å drøfte om vilkårene i loven er oppfylt. I en rekke saker, blant annet voldssaker, er politiadvokat både involvert i spørsmål knyttet til straffbare forhold (avhør, fengsling av voldsutøver, besøksforbud mm) og i forhold til plassering av barnet. Denne doble funksjonen fører ofte til at påtalemyndigheten også legger vekt på barnevernfaglige synspunkt og finner andre løsninger som besøksforbud mm og dermed unngår plassering.

Barnevernvakten støtter at det skal brukes begrepet akuttvedtak og at de akutte paragrafene nå er samlet og tydeliggjort.

NY § 4-4 Akutte vedtak om plassering i atferdsinstitusjon.

Barnevernvakten synes det er beklagelig at denne paragrafen endte opp med de samme materielle vilkårene og nærliggende språkbruk som dagens paragraf. Lovutvalget hadde flere poeng i forhold til å trekke inn behandlingsbegrepet, peke på oppvekstforhold, psykiske vansker, avgrensing mot psykisk helsevern mm.

Barnevernvakten arbeider med unge med ulike uttrykksformer. Dette kan være kriminalitet, rus, utagering og normløs adferd, men også selvskading, schizoid adferd mm. Det er som kjent vanskelig å få plass i ungdomspsykiatrien og barnverntjenesten/barnevernvakter blir ofte den som må handle i forhold til disse ungdommene. Ved å beholde paragrafen med det samme materielle innhold kan det føre til at utagering blir veien til å få hjelp. Denne paragrafen bør det arbeides mer med og det henstilles til departementet å se på om en utvidelse av § 4-2 ville være mer hensiktsmessig, dvs at skadelige uttrykksformer hos barnet kan inngå i grunnlaget for bruk av § 4-2 (dagens § 4-6, 2 ledd).

Menneskehandel kap 10 samt §§ 4-5, 6-4 og 8-11.

Barnevernvakten på Romerike har fattet noen § 4-29 saker. Disse har vært knyttet til Gardermoen og har dreid seg om; barn politiet mener er brukt som kurere for narkotika, barn rekruttert til prostitusjon, barn rekruttert til ulovlig arbeid mm. Dette er barn som er påført lidelse fra voksne og som trenger beskyttelse. Det er ut fra dette trist og underlig at departementet har valgt å legge dette området sammen med atferdspargrafene jf. punkt 10.4.4 (ny lovs kap 6). Oppsplittingen av nåværende bestemmelser til §§ 4-5, 6-4 og 8-11 blir også fragmentert og uoversiktlig.

Kap 16.5: Begrensninger i partenes rett til innsyn.

Barnevernvakten støtter forslaget om at barns opplysninger kan skjermes fra foreldrenes innsyn. Barnevernvakten kommer i befatning med mange voldssaker hvor det er helt avgjørende at opplysningene ikke deles med foreldrene.

Punkt 20.2.3.4 Bistandsplikt i akuttsaker.

Barnevernvakten mener at forslag til endring i stor grad allerede er dagens praksis. På natt, helg og høytid er ofte plasseringsted helt styrt av «hvor det er plass» dvs type sted blir underordnet. Barnevernvakten vil likevel påpeke at å gi Bufetat mer avgjørelsesmyndighet kan føre til utvanning av bistandsplikten. For barnevernvakten er det største problemet at det kan gis plasseringssted med svært lang kjørevei noe som er til stor belastning for barnet og som svekker beredskapen.

Vedlegg