Forsiden

Høringssvar fra Narvik kommune

Dato: 01.08.2019

Svartype: Med merknad

1. Innledning

Det vises til brev fra Barne- og likestillingsdepartementet datert 4. april 2019 hvor forslag til ny barnevernslov er sendt på høring. Høringsfristen er satt til 1. august 2019.

Narvik kommune støtter i all hovedsak de forslag til lovendringer som er foreslått. Narvik kommune har imidlertid enkelte merknader, jf. nedenfor.

2. Merknader til høringen

2.1 Formål og grunnleggende bestemmelser

Departementet ber i høringsnotatets punkt 5.2.3.7 om høringsinstansenes syn på spørsmålet om retten til familieliv eller det biologiske prinsipp bør presiseres i ny barnevernslov. En slik lovfesting vil kunne skape uklarheter om hvilket rettslig innhold en overordnet bestemmelse om retten til familieliv eller det biologiske prinsipp skal ha og innebære en svekkelse av barns rett til omsorg og beskyttelse i enkeltsaker. I enkeltsaker må lovens vilkår for tiltak være oppfylt, og tiltaket må etter en samlet vurdering være til barnets beste.

Av ovenfor nevnte grunn støtter Narvik kommune departementets forslag om å ikke innta en presisering av retten til familieliv eller det biologiske prinsipp.

2.2 Omsorgsovertakelse av nyfødte

Departementet foreslår at dagens beviskrav knyttet til omsorgsovertakelse av nyfødte opprettholdes, slik at omsorgsovertakelse av nyfødte første kan finne sted dersom det er «overveiende sannsynlig». Det stilles spørsmål ved om et slikt forhøyet beviskrav er i tråd med Barnekonvensjonen artikkel 3 om barnets beste. Dette vil innebære at nyfødte barn vil ha et svakere vern enn andre barn. Også her bør beviskravet være alminnelig sannsynlighetsovervekt.

2.2 Valg av plasseringssted

Departementet foreslår i hovedsak å videreføre dagens bestemmelse om valg av plasseringssted for barnet, og foreslår ikke endringer i adgangen for fylkesnemnda til å stille vilkår når det gjelder plasseringen etter en omsorgsovertakelse.

Narvik kommune mener at avgjørelsen knyttet til bosted før avgjøres av barneverntjenesten. Barneverntjenesten har bedre forutsetninger for dette enn fylkesnemnda.

2.3 Valg av akuttiltak

Departementet har bedt om høringsinstansenes syn på spørsmålet om Bufetat og ikke kommunen skal ha det avgjørende ordet ved valg av hvilken type akuttiltak barnet skal tilbys.

Etter Narvik kommunes syn bør barneverntjenesten ha det avgjørende ordet, da det er kommunen som best kjenner barnet og barnets behov.

Et vedtak om midlertidig å plassere et barn utenfor hjemmet etter dagens § 4-6 annet ledd regnes i dag ikke som en midlertidig «omsorgsovertakelse». Samtidig overtar barnevernet foreldrenes kompetanse i flere situasjoner etter en akuttplassering. Det er således både fornuftig og riktig å definere et midlertidig vedtak om å plassere et barn utenfor hjemmet som en "midlertidig omsorgsovertakelse".

2.4 Hjelpetiltak for ungdom over 18 år

Narvik kommune støtter at tiltak og tjenester til barn som har mottatt hjelp fra barneverntjenesten utvides til inntil fylte 25 år. Dette begrunnes med at barn som har blitt utsatt for omsorgssvikt pådrar seg varige skader, noe som gjør de svært sårbare i overgangen til voksenlivet.

2.5 Omsorgsovertakelse, fratakelse av foreldreansvar og adopsjon

Narvik kommune oppfatter at de ovenfor nevnte bestemmelser i all hovedsak er videreført i forslag til ny barnevernlov. At alle bestemmelsene om omsorgsovertagelse samles i en paragraf gjør at bestemmelsene blir mer oversiktlig. Narvik kommune mener imidlertid at det bør konkretiseres hva som er foreldrenes del av foreldreansvaret etter en omsorgsovertakelse.

På vegne av Narvik kommune,

Kristian Fredheim

Kommuneadvokaten i Narvik