Forsiden

Høringssvar fra Jussbuss

Jussbuss' høringssvar til høring om ny domstollov

Dato: 14.10.2016

Svartype: Med merknad

Vårt høringssvar gjelder delene av utredningen som omhandler forliksrådene.

Vi stiller oss bak forslaget om at forliksrådene underlegges samme forkynnelsesregler som de øvrige domstolene. Vi mener videre at en utvidelse av adgangen til oppfriskning ikke er et fullgodt alternativ.

Vi stiller oss kritiske til videreføringen av reglene om rådenes sammensetning. Vi mener det er nødvendig at minst ett rådsmedlem har juridisk kompetanse. Videre mener vi at alle saker skal realitetsbehandles, også ved fraværsdommer.

For utfyllende beskrivelse av våre innspill viser vi til vedlagte høringssvar.

Vedlegg