Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høringssvar fra Boligprodusentenes Forening

Dato: 12.02.2019

Sammendrag av høringsmerknader fra Boligprodusentenes Forening

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har sendt på høring en modell for grunnlån i Husbanken hvor søknadene tildeles kvalitetspoeng utfra hvilke kriterier som prosjektene oppnår innenfor kvalitetene "miljø" og "livsløp". Høringsnotatet beskriver ikke de konkrete kriteriene, men dette vil bli presentert i en senere høringsrunde. Våre merknader til de foreslåtte kvalitetstemaene er dermed av mer generell karakter.

Vi mener at det for flere av de foreslåtte kvalitetstemaene blir utfordrende å etablere entydige kriterier for oppfyllelse av kravene. I en digitalisert søknadsbehandling må kriteriene være entydige og maskinlesbare. Slik vi leser høringsforslaget, legges det opp til stor grad av skjønnsmessige vurderinger. Dette mener vi blir en feil innretning av Husbank-kravene.

Vi mener at det må tas hensyn til situasjonen i distriktene med lavere boligpriser og lavere finansieringsevne. Fordyrende kvalitetskrav som kanskje kan absorberes i et mer opphetet marked rundt byene, vil i distriktene ha en direkte prisdrivende effekt og føre til at færre får råd til å kjøpe bolig.

Vi mener at Husbanken har en viktig rolle som motkonjunkturbank og at forskriftsfesting av kvalitetskravene vil kunne redusere Husbankens mulighet til raskt å justere kravene når markedet snur nedover. Det bør derfor lages en egen hjemmel i forskriften som åpner for rask justering av kravene.

Vi er skeptiske til flere av kvalitetstemaene som foreslås innenfor miljø og livsløp. Vi er spesielt skeptisk til å koble miljøkravene opp mot BREEAM-NOR som er en kommersiell sertifiseringsordning kontrollert av BRE Global Ltd i England. Norske forskriftskrav bør ikke styres av utenlandske, private stiftelser.

Vi anbefaler departementet å se til kvalitetskrav i kravspesifikasjon for kommunale boliger som Husbanken var med å utarbeide i 2018.

Vi savner utdyping av hva departementet mener med at BIM skal benyttes som for grunnlag for søknaden fra 2021. For at søknader skal kunne digitalt behandles må det utarbeides en kravspesifikasjon som beskriver hvilken informasjon som skal utveksles og hvilket format denne informasjonen skal være på (exchange requirement)

Mer utdypede høringsmerknader fra Boligprodusentenes Forening er gitt i vedlagte brev

Vedlegg

Til toppen