Høringssvar fra Samskipnadsrådet

Dato: 14.02.2019

Høringssvar fra samskipnadsrådet om forslag til ny forskrift om lån fra husbanken

Samskipnadsrådet er samarbeidsorganet for landets 14 studentsamskipnader, som tilbyr et bredt omfang av velferdstjenester til om lag 273 000 studenter. Studentsamskipnadene er ideelle private aktører som sørger for at studentene får et helhetlig tjenestetilbud spesielt tilpasset studiesituasjonen. Et slikt tilbud er en viktig forutsetning for prinsippet om lik rett til utdanning i Norge.

Innspill fra samskipnadsrådet

Samskipnadsrådet takker for muligheten til å komme med innspill til Kommunal- og moderniseringsdepartementets forslag til ny forskrift om lån fra Husbanken. Samskipnadsrådets tilbakemeldinger gjelder i hovedsak lån til studentboliger.

Innspill om lån til studentboliger

Samskipnadsrådet anser endringene som foreslås for lån til studentboliger som gode og har kun mindre innspill.

Rådet er positive til at forskriften harmoniseres med politiske føringer og at Kunnskapsdepartementet fortsatt kan anbefale lånefinansiering i Husbanken, selv om det ikke er gitt tilskudd. Ved å ha studentboliger som eget formål kan det legges inn spesielle forhold uten at det får overslag til andre formål, for eksempel tilgjengelighetskrav.


Rådet foreslår at det presiseres i forskriften at Husbanken kan gi lån til oppgradering
og/eller rehabilitering av studentboliger som har fått tilskudd til oppgradering og/eller rehabilitering ( § 4-2 og § 4-3). Dersom kriteriet kun er oppgradering, risikerer en at det ikke blir innvilget husbanklån i de tilfellene der prosjektet inneholder oppgradering og/eller rehabilitering. Dersom studentsamskipnadene ikke gis lån i Husbanken, er de henvist til lån i annen bank. Rådet mener Husbanken bør være studentsamskipnadenes eneste og naturlige bankforbindelse når det gjelder lån i tilknytning til studentboliger, for å gi studentene et rimelig og forutsigbart boligtilbud.

Kostnadsdrivende generelle bestemmelser

Vi ønsker å gjøre departementet oppmerksom på at kravet om at søkere må benytte bygningsinformasjonsmodellering er kostnadsdrivende. For mindre studentsamskipnader kan dette bli krevende

Lån til oppføring av miljøvennlige boliger

Da det etterspørres konkrete tilbakemeldinger på forslaget til miljøvennlige boliger ønsker Samskipnadsrådet å supplere dokumentasjonskravet for miljøvennlig bolig. Dersom det samme nivået av konkretisering opprettholdes i forskriften, hvor både Svanemerke-ordningen eller BREEAM NOR-sertifisering nevnes eksplisitt, foreslår Rådet at også Miljøfyrtårn og ISO-sertifisering inkluderes som alternative dokumentasjonskrav. Samskipnadsrådet mener dette også er relevante måter å dokumentere miljøvennlige boliger på. I tillegg mener vi disse kriteriene bør sees i sammenheng med Iselin Nybøs varslede vektlegging av klimaavtrykk som kriterium for vurdering søknader om tilskudd til studentboliger.

Kommentarer til uklarhet vedrørende bodkrav

Samskipnadsrådet vil gjøre departementet oppmerksom på en uklarhet vedrørende bodkrav. Det kan virke som forslaget til forskrift legger opp til strengere krav til boder enn det teknisk forskrift gjør. Rådet anbefaler at teksten klargjøres for å unngå feiltolkning.

Vedlegg