Forsiden

Høringssvar fra Actis - Rusfeltets samarbeidsorgan

Dato: 21.03.2019

Actis - Rusfeltets samarbeidsorgan er en samfunnspåvirker innenfor ruspolitikk, og et samarbeidsorgan for frivillige organisasjoner på rusfeltet. Actis har 33 medlems-organisasjoner, og jobber for å redusere skadene ved bruk av alkohol, narkotika og pengespill.

Vi støtter forslaget til ny forskrift om utførelse av personundersøkelse i straffesaker. Under følger våre kommentarer.

Det er positivt at departementet foreslår en tidsfrist for når personundersøkelsen skal foreligge når siktede er under 18 år, og at det legges opp til et tettere samarbeid mellom personundersøker og ungdomskoordinator. For å sikre at implementeringen av forskriften er i tråd med intensjonen, er det viktig at det samtidig sørges for tilstrekkelige ressurser i kriminalomsorgen.

Å gjenopprette et godt forhold til foreldre og familie kan være en motivasjonsfaktor for endring for ungdom. kanskje spesielt for dem med stabile familierelasjoner. Personundersøkelsen bør kartlegge i hvilken grad foreldre eller eventuelle andre omsorgspersoner og er en ressurs for siktedes rehabilitering. Rusproblemer og dårlig fungering i familien er en risikofaktor for ungdoms rusbruk. Det er derfor viktig at personundersøkelsen har et helhetlig perspektiv, og at det tilbys støtte og veiledning til familien der det er behov for det.

Det er behov for å se forslaget til ny forskrift i sammenheng med arbeidet med den kommende rusreformen. Ungdom som avdekkes for bruk og besittelse av små mengder narkotika vil etter all sannsynlighet ikke omfattes av forskriften dersom bruk og besittelse flyttes ut av strafferetten. Vi ber departementet vurdere om det er elementer fra forskriften som vil være relevante for oppfølgingen av ungdom ved en eventuell avkriminalisering av bruk og besittelse. Dette gjelder spesielt behovet for en rask innhenting av relevante opplysninger om den unges livsforhold og hvilke aktører som involveres i innhentingen og i den videre oppfølgingen.

Med vennlig hilsen,

Pernille Huseby,Generalsekretær
Actis – Rusfeltets samarbeidsorgan