Høringssvar fra Den norske Dommerforening

Dato: 20.03.2019

Høring - forslag til ny forskrift om utførelse av personundersøkelse i straffesaker


Vi viser til departementets høringsbrev 21. desember 2018 og tilhørende høringsnotat fra desember 2018.

Dommerforeningens utvalg for strafferett og straffeprosess avgir høringsuttalelsen på foreningens vegne. Utvalget består av lagmann Hans Petter Jahre, Borgarting lagmannsrett (leder), førstelagmann Dag Bugge Nordén, Agder lagmannsrett, lagdommer Jarle Golten Smørdal, Gulating lagmannsrett, kst. lagdommer Cathrine Fossen, Eidsivating lagmannsrett, tingrettsdommer Johan Kristian Øydegard, Ringerike tingrett, tingrettsdommer Nils Ole Bay, Asker og Bærum tingrett og tingrettsdommer Elisabeth Ramstad, Oslo tingrett.

Dommerforeningen er enige i at PU for mindreårige skal prioriteres og undergis en frist på 4 uker (utkastet § 5). Vi er samtidig noe bekymret for om dette vil øke saksbehandlingstiden for andre personundersøkelser og derved forsinke disse sakene i retten, noe som i tilfelle er svært uheldig.

Utkastet § 6 om tilleggsundersøkelse og ny personundersøkelse er utformet som en skal-regel. Dommerforeningen ber departementet vurdere om ikke denne bestemmelsen heller bør være en kan- eller bør-regel. Påbud om ny undersøkelse kan lett lede til forsinkelse av sakene i retten. Etter vårt syn bør derfor utgangspunktet i disse tilfellene være at det vurderes konkret for den enkelte sak om ny PU er nødvendig eller hensiktsmessig. Nye eller oppdaterte opplysninger, f.eks. om endret livssituasjon, kan formidles til retten på andre måter enn ved PU, typisk ved vitneførsel.

For mindreårige er spørsmålet om ny personundersøkelse dessuten regulert i loven (strpl § 161a annet ledd), som uansett går foran forskriften, jf. også henvisningsbestemmelsen i utkastet § 6 tredje ledd.

Med vennlig hilsen


Den norske Dommerforening
Fagutvalget for strafferett og straffeprosess

Hans-Petter Jahre
lagmann/utvalgsleder

Elisabeth Ramstad
tingrettsdommer