Forsiden

Høringssvar fra Ivareta - pårørende berørt av rus

Dato: 04.02.2019

HØRINGSINNSPILL – FORSLAG TIL NY FORSKRIFT OM UTFØRELSE AV PERSONUNDERSØKELSE I STRAFFESAKER

Ivareta, tidligere Landsforbundet Mot Stoffmisbruk) organiserer pårørende på rusfeltet. Våre ansatte og frivillige gir bistand og veiledning til pårørende i vanskelige livssituasjoner. Gjennom brukermedvirkning og utadrettet informasjon arbeider vi politisk for tiltak som vil bedre pårørendes livssituasjon. Vårt arbeid bygger på likepersonsmetodikk. Gjennom vår pårørendetelefon, et landsdekkende anonymt tilbud, har vi kontakt med pårørende nesten daglig. Mange pårørende til rusavhengige har erfaringer i møte med både politi og rettsvesen for øvrig. Ivareta har valgt ut noen punkter som kommenteres særskilt. På et generelt grunnlag støttes arbeidet som er gjort med forenklet språk og en ryddig forskrift.

Vurderingen av eventuelle behov for regelendringer knyttet til ungdomsstraff og ungdomsoppfølgning bør sees i sammenheng med arbeidet som gjøres i rusreformutvalget, hvis mandat er å se på alternative sanksjonsmuligheter ved en avkriminalisering av bruk og besittelse av illegale rusmidler til eget bruk. Det er rimelig å ant at en del unge med problematisk adferd er aktuell målgruppe, både i det strafferettslige og de eventuelle sivilrettslige reaksjonene som er til vurdering.

§ 5 Ivareta støtter at det settes en konkret frist for utarbeidelse av personundersøkelser og at ungdom gis en høy prioritet. Det er viktig med en rask gjennomføring både av hensyn til ungdommen selv men også familien. For lang tid fra den straffbare handlingen og til domsavsigelse kan bidra til å marginalisere den unge unødvendig.

§ 7 Det er viktig at personundersøkelsen avdekker en bredde i relasjoner, utfordringer og styrker hos den unge for å sikre gode intervensjoner. Ofte overses pårørende som en viktig kilde til informasjon, som ressurs og styrke for den siktede, både i tiden før og etter eventuell domfellelse. Betydningen av den unges relasjon til familien er viktig, enten den bør opprettholdes og styrkes eller det er behov for familieveiledning og andre tiltak.

§11 Ivareta støtter at man tar inn en egen bestemmelse om samtykke. Det er imidlertid viktig at personundersøker har et bevisst forhold til hvordan kommunisere med den unge hvilke konsekvenser samtykke/ikke samtykke kan ha å si for fremtiden.

§ 13 Ivareta mener det vil være en styrke å regulere ungdomskoordinators rolle ved utarbeidelse av personundersøkelsen. Unge med problematisk adferd har behov for stabile voksenrelasjoner og ungdomskoordinator kan være en viktig ressurs i denne sammenhengen. Det støttes også at ungdomskoordinator bør orientere om alternative straffereaksjoner. Uavhengig av hvem som gir orienteringen bør det vær en rettslig plikt å gi slik informasjon på en dokumenterbar måte.

På vegne av IVARETA

Kari Sundby

rådgiver