Høringssvar fra Vær- og klimagruppen Blå Himmel

Dato: 10.02.2019

Svartype: Med merknad

Høringsinnspill om forslag til ny lov om Etterretningstjenesten

Forslaget må stoppes – det har store mangler som er en fare for Norges befolkning

Regjeringsagenter er «direkte involvert» i de fleste høyprofilerte terrorkomplotter, skriver den britiske avisa The Guardian. Nå kommer regjeringens forslag om at den norske etterretningstjenesten skal være immun mot lovbrudd. Hvordan henger dette i sammen?

Utgangspunktet er at Forsvarets etterretningstjeneste skal forsvare den norske stat og innbyggerne som bor her. Etterretningstjenesten er avhengig av tillit.

Høringsnotatet er på nær 400 sider. Det er mye, og andre parter uttaler seg. Vi konsentrerer oss om noen kjernepunkter.

Regjeringen og Forsvarsdepartementet foreslår at personer som utfører «oppdrag fra myndighetene, ikke skal frykte personlig straffeforfølgelse for brudd på norsk regelverk».

Det heter også:

«Ansatte i og kilder eller oppdragstakere for Etterretningstjenesten må fra tid til annen handle i strid med den objektive gjerningsbeskrivelsen i straffebestemmelser som ledd i lovlig tjeneste- eller oppdragsutførelse».

En avis har omtalt dette: "Høyesterettsadvokat Jon Wessel-Aas mener det er et demokratisk dilemma at offentligheten ikke får vite hvilke lovbrudd E-tjenesten får lov til å begå, men sier han har forståelse for at tjenestens metoder må være hemmelige."

Og E-tjenesten skal kunne bruke «dekkstrukturer og uriktige, falske eller villedende identiteter, dokumenter og opplysninger».

Datatilsynet uttaler til NRK at forslag et vil kunne gjøre innbyggerne mer engstelig for hva vi sier og hvem vi kommuniserer med. Med andre ord er lovforslaget et angrep på demokratiet - og må av den grunn avvises. Datatilsynet mener det vil være et brudd med Grunnloven og paragraf 102:

«Enhver har rett til respekt for sitt privatliv og familieliv, sitt hjem og sin kommunikasjon. Husransakelse må ikke finne sted, unntatt i kriminelle tilfeller.»

Statens myndigheter skal sikre et vern om den personlige integritet.

Datatilsynet ber regjeringen vente med ny etterretningslov inntil Personvernkommuisjonen er ferdig med sitt arbeid.

Tilsynets representant uttaler i tillegg til NRK:

– Et uklart lovforslag, en altfor kort høringsfrist og det vi opplever som en generell bagatellisering av konsekvensene av forslaget fra departementets side, gjør at det sannsynligvis vil bli vanskelig å oppnå den samfunnsdebatten som dette forslaget trenger.

– Vi frykter at verken befolkningen eller Stortinget blir gjort i stand til å forstå fullt ut hva som er i ferd med å skje før loven er innført.

Dette er vektige innvendinger. Et uklart system kan føre til farlige tiltak. Vi ber regjeringen og andre se til systemet Kina nå har laget, omtalt slik i en norsk avis: «Kina utvikler et overvåkningssystem som rangerer landets borgere etter oppførsel. - Kina er innovatører når det gjelder elektronisk kontroll over egen befolkning og minner om Stasi, mener statsviter.»

Norge har et samarbeid med Kina allerede. Vi frykter for at uklarhet omkring etterretning og lovverk kan få katastrofale følger for vårt land.

Som det folkelig heter: «Veien til helvete er brolagt med gode intensjoner»

Disse punktene nevnt overfor er mildt sagt uheldig og en farlig vei å gå – lovforslaget må avises.

Dessverre er ikke dette hele bildet. Høringsnotatet framstår som en oppvisning i utelatelse av hva etterretningsorganisasjoner bedriver over hele kloden. Vi må derfor supplere regjeringen og departementets virkelighetsbeskrivelse:

1. E-tjenester er involvert i terrorisme og statskupp med mer – må undersøkes nærmere

Verdens etterretningsorganisasjoner er involvert i terrorisme, menneskesmugling, narkotikahandel, våpenhandel, likvideringer og statskupp med mer, hevder en rekke kilder. Å unnlate å ta med dette i et høringsinnspill, er å føre det norske folk bak lyset. Etterretningsorganisasjoner påstås i stor glad å bli styrt av ulike eliter utenfor demokratisk kontroll. Om dette stemmer eller ikke må det undersøkes før en ny lov vurderes vedtatt.

Kilder: The Guardian, Voltaire Network, Webster Tarpley, Veterans Today og en rekke andre. Konkrete eksempler: https://no.wikipedia.org/wiki/Kuppet_i_Iran_i_1953 og: https://en.wikipedia.org/wiki/Operation_Northwoods

2. Krigen i Irak ble startet på grunnlag av falsk etterretning – hundretusener døde

Kommentar: Det militære angrepet på Irak i 2003 som var ledet av USA og Storbritannia kom i stand blant annet fordi etterretningsmateriale var feil eller med vilje forfalsket. Hundretusener av mennesker døde. Høringsnotatet tar ikke opp det i seg. Norsk etterretning samarbeider med etterretningstjenestene i USA og Storbritannia.

Kilde: https://www.theguardian.com/uk-news/2016/jul/06/spy-agencies-flawed-information-saddam-wmds-iraq-chilcot

3. IS/ISIS/ISIL er trent opp av Norges allierte

Mye tyder på at terrororganisasjonen IS er trent og skapt opp av amerikanske og israelske militære styrker og etterretningstjenester. Norge er alliert med USA og den norske regjeringen ønsker et godt forhold til Israel.

Kilde: https://www.globalresearch.ca/isis-is-a-us-israeli-creation-top-ten-indications/5518627

4. Edward Snowden og dannelsen av overvåkingsstaten

IT-teknikeren Edward Snowden som arbeidet for National Security Agency (NSA) lekket informasjon om etterretningsprogrammet PRISM i 2013. Det gikk på et hemmelig samarbeid mellom NSA (base i USA) og internettselskaper som handlet om overvåkning av internasjonal tele- og datatrafikk. At departementet ikke tar inn denne problemstilling i sitt høringsinnspill er skuffende og skremmende. På grunn av teknologien kan det være enkelt for etterretningstjenesten å gå mye lengre enn det demokratiet vårt er innstilt på og verdiene vi har nedfelt i Grunnloven.

Kilde: https://snl.no/Edward_Snowden

5. Vær-våpen

En ledende klimaforskningsforsker har advart om at amerikanske etterretningstjeneste interesse for geoingeniør-teknologi kanskje ikke er god. Men det er ikke første gang en regjering har forsøkt å kontrollere værmønstre, melder den britiske avisa The Guardian. Været har vært underlig i Norge de siste årene. Er etterretningstjenestene i gang med væreksperimenter i Norge og andre land?

https://www.theguardian.com/us-news/shortcuts/2015/feb/16/can-the-cia-weaponise-the-weather-geoengineering

Hvordan den norske regjering og Forsvarsdepartement i sitt forslag til ny lov klarer å unngå å ta opp slike ting vi nevner her, er en gåte. Det virker ikke som en forstår hva slags verden en lever og hvilken rolle etterretningsorganisasjoner har.

Det inngir ikke tillit.

Vi ber om at departement og regjering omgående trekker forslaget til ny lov om Etterretningstjenesten. Hvis en ny lov er påkrevet, må høringsinformasjonen være relevant og sannferdig.

Med vennlig hilsen vær- og klimagruppen Blå Himmel, med medlemmer også i Naturvernforbundet og Norges Miljøvernforbund

Kontakt: blahimmel@gmx.com

Kilder (i tillegg de som allerede er nevnt ovenfor):

https://www.regjeringen.no/contentassets/556459ec77bd448f828af034dd573e11/horingsnotat---forslag-til-ny-lov-om-etterretningstjenesten.pdf

https://www.theguardian.com/world/2014/jul/21/government-agents-directly-involved-us-terror-plots-report

https://www.klassekampen.no/article/20181116/ARTICLE/181119976

https://nrkbeta.no/2019/02/06/datatilsynet-mener-forslag-til-ny-etterretningslov-bryter-med-grunnloven/

https://en.wikipedia.org/wiki/False_flag