Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høringssvar fra Generaladvokatembetet

Dato: 12.02.2019

Svartype: Med merknad

Det vises til Forsvarsdepartementets brev av 12. november 2018 med høringsnotat av samme datomed forslag til ny lov om etterretningstjenesten. Fristen for å inngi høringssvar er satt til 12. februar 2019.

Generaladvokatembetet begrenser høringsinnspillet til kun å omfatte bemerkninger til lovforslaget § 12-1, første og andre ledd, om simple og grove brudd på taushetsplikten. Det foreslås en strafferamme på 6 år for grove brudd på taushetsplikten.

Departementet ønsker en strengere strafferamme ved brudd på taushetsplikten for personer som er ansatt eller gjør tjeneste for Etterretningstjenesten enn ellers i samfunnet, jf. høringsnotatet avnsitt 14.3.3. Ved omtalen av konsekvenser av brudd på taushetsplikten (avsnitt 14.4) er kun straffeloven og sikkerhetsloven diskutert - ikke militær straffelov. Generaladvokatembetet savner en vurdering av forholdet til militær straffelov § 69 som har en strafferamme på 6 år for å åpenbare hva som er betrodd noen i militær tjenestes medfør, eller ved lov eller annen gyldig bestemmelse betegnet som tjenestehemmelighet. Etterretningstjenesten er - og foreslås fortsatt å være - en del av etaten Forsvaret. Generaladvokatembetet legger derfor til grunn at den militære straffelov vil være anvendelig i en rekke tilfeller der taushetsbelagt informasjon «åpenbares». Militær straffelov § 69 andre ledd fastsetter at bestemmelsen også kommer til anvendelse i situasjoner der en person har fratrådt sin stilling - som er ønskelig også i forslag til ny lov etterretningstjenesten.

Generaladvokatembetet foreslår at militær straffelov § 69 tas med i vurderingen av hensiktsmessigheten ved lovforslaget § 12-1.

Til toppen