Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høringssvar fra Digital Projects Consulting AS

Dato: 03.02.2019

SAMMENDRAG

Saksbehandlingstid er en kritisk faktor m.h.t. å avverge terrorangrep og andre hendelser som kan påvirke landets sikkerhet. Den skisserte løsningen, og lovteksten, med “bulkinnsamling, rådata, lagring, metadata osv.” vil i ytterste konsekvens bidra til aktiv historieskrivning men ikke til å avverge hendelsene.

Det foreslås derfor at lovverket, og digitale løsninger, baserer seg på nær sanntidsavlytting[1][2]og –analyse av grenseoverskridende digitale strømmer, samt avlytting av andre kilder slik som sosiale media, diskusjonsgrupper osv. Denne løsningen vil også kunne videreutvikles med støtte fra bl.a. maskinlæring.

Lovverket bør omtale “emner” som skal være gjenstand for avlytting, fremfor “personer”. “Emner/emnetrær” skal godkjennes forløpende. Ved å fjerne “person” som avlyttingsobjekt vil også personvernet i større grad ivaretas. Mulig nedkjølingseffekt av avlyttingen vil også reduseres.

De fleste annonseringstjenester på Internet benytter akkurat denne teknologien for å utvikle rettet reklame for produkter.

Forsvarets Overkommando (FO) fikk på 1990-tallet utviklet “internet agenter” hos en norsk programvareleverandør. Agentene overvåket navngitte diskusjonsfora for å fange opp diskusjoner om spesielle emner. Emnene ble dynamisk utviklet i såkalte emnetrær, (eksempel er vist i følgende link[3]), også støttet av thesarus og synonymer. Informasjon om disse diskusjonene ble oversendt direkte til FO saksbehandlers epostkasse. Løsningen ble utviklet rundt Verity TOPIC, deler av denne teknologien er nå implementert i de fleste søkemotorer.

Etterretningstjenesten vil kunne trekke nytte av erfaringer med denne tjenesten, utviklet for FO.

Et emnetre som f.eks. kobler “bombe” og “kunstgjødsel” [4]vil kunne forebygge terroranslag som bygger på disse to elementene, kombinert med kartlegging av radikal adferd på sosiale media, epost osv.

Et mindre viktig poeng er at “elektronisk kommunikasjon” omfatter både analog- og digital kommunikasjon, se Ekomloven[5]. Hvis det nye lovverket er ment å dekke bare digital kommunikasjon bør loven beskrive:

“..grenseoverskridende digital informasjon..”

Kommentarene forutsetter at etterretningstjenesten håndterer nødvendig teknologi for dekryptering av alle digitale informasjonsstrømmer som avlyttes.

For "Kommentarer til Lovtekst" og "Andre kommentarer til høringsdokument", se vedlagte pdf-fil.

[1]https://nor.tecnewsnow.com/are-american-tech-companies-disloyal

[2]https://nor.tecnewsnow.com/yahoo-secretly-scanned-millions-of-users-incoming-emails-for-u-73738

[3]https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/en/SSFKSJ_9.1.0/com.ibm.mq.pro.doc/q005050_.htm

[4]https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/E6yP3/kjoepte-seks-tonn-kunstgjoedsel-paa-felleskjoepet

[5]https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2003-07-04-83

Vedlegg

Til toppen