Høringssvar fra Skattedirektoratet

Dato: 29.09.2020

Vi viser til høringsbrev av 24. juni 2020 og tilhørende høringsnotat med forslag til ny lov om nasjonale prosedyrer i saker om offentlig støtte (støtteloven). Skattedirektoratets høringssvar følger vedlagt i eget vedlegg.

Vedlegg