Høringssvar fra Direktoratet for forvaltning og økonomistyring

Dato: 01.10.2020

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) forvalter økonomiregelverket og herunder kapittel seks i bestemmelser om økonomistyring i staten om utforming og forvaltning av tilskuddsordninger. DFØ har følgende kommentarer til forslaget om ny lov om nasjonale prosedyrer i saker om offentlig støtte (støtteloven).

Kommentar til punkt 4 Registreringsplikt i Registeret for offentlig støtte

DFØ støtter vurderingen om å avvente utvidelse av registreringsplikten til å omfatte all offentlig støtte, inkludert bagatellmessig støtte. Hvis NFD allikevel vurderer en slik utvidelse, anbefaler DFØ at registreringsplikten ses i sammenheng med DFØs prosjekt Digitilskudd som skal utarbeide en samlet digital oversikt over alle statlige tilskuddsordninger og enkeltstående tilskudd.

Kommentar til punkt 7 Endring av eksisterende støtteordninger i tråd med vedtatte hensiktsmessige tiltak

DFØ har kommentar til høringsnotatets punkt 7 om endring av eksisterende støtteordninger i tråd med vedtatte hensiktsmessige tiltak. Her foreslår NFD å fjerne dagens bestemmelse i forskrift om offentlig støtte § 5 annet ledd om at departementet (dvs. Nærings- og fiskeridepartementet) har kompetanse til å gripe inn for å sikre at støtteordninger endres i tråd med forslag eller pålegg om hensiktsmessige tiltak. I stedet foreslås det å fastslå i en ny § 8 at støttegiver har plikt til å endre eksisterende støtteordninger, om nødvendig, for å sikre at disse til enhver tid er i tråd med Norges EØS-forpliktelser. NFD mener dette er mer i tråd med dagens praksis.

Loven inneholder etter det vi kan se, ingen definisjon eller annen klargjøring av hvem som er støttegiver. Vi oppfatter at det med støttegiver er ment den som forvalter støtteordningen og som – ved støtte i form av økonomiske overføringer – utbetaler støtten.

Vi vil fra DFØ påpeke at støttegiver i betydningen den som forvalter ordningen, ikke nødvendigvis har myndighet til å gjøre endringer i støtteordningen. Slik myndighet kan i staten i stedet ligge hos overordnet departement. Dette vil generelt være tilfelle for statlige tilskuddsordninger på grunnlag av reguleringen av tilskuddsordninger i bestemmelser om økonomistyring i staten (bestemmelsene), kapittel 6 Utforming og forvaltning av tilskuddsordninger. Ifølge punkt 6.2 i dette regelverket har departementet ansvar både for å utforme tilskuddsordningen, presentere den for Stortinget og fastsette tilskuddsregelverk for ordningen. Etter bestemmelsene er det departementene som skal fastsette tilskudds-regelverkene, mens forvaltningen av ordningene i de fleste tilfellene ivaretas av en underliggende statlig virksomhet. Forslaget til endringer i støtteloven § 8 kan skape uklarheter om ansvar og roller hos henholdsvis departement og statlige tilskuddsforvaltere (støttegivere). Det er ut fra dette etter vår vurdering behov for både å klargjøre begrepet støttegiver og hvordan den foreslåtte paragrafen skal forstås i tilfeller der støttegiver – i betydning forvalter av støtteordningen – ikke selv har myndighet til å gjøre endringer i regelverket for ordningen (men at slik myndighet ligger hos en overordnet instans, slik tilfellet ofte er for statlige tilskudd).