Høringssvar fra Konkurransetilsynet

Dato: 01.10.2020

Høringsuttalelse – Forslag til ny lov om nasjonale prosedyrer i saker

om offentlig støtte (støtteloven)

Konkurransetilsynet viser til høringsbrev fra Nærings- og fiskeridepartementet 24. juni 2020

som gjelder høring av forslag til ny lov om nasjonale prosedyrer i saker om offentlig støtte.

Høringsfristen er satt til 1. oktober 2020.

Bakgrunnen for lovutkastet er at dagens regelverk fremstår som fragmentarisk og delvis

uklart. Det er dermed foretatt en helhetlig gjennomgang, med sikte på å få på plass et bedre og

mer fullstendig lovgrunnlag.

Konkurransetilsynet viser til at regelverket om offentlig støtte har en viktig funksjon for å

sikre like konkurransevilkår og velfungerende markeder.

Lovutkastet gjelder ikke de materielle støttereglene. På samme måte som etter gjeldende rett

legges det opp til at disse også i forlengelsen vil følge direkte av EØS-avtalen.

Konkurransetilsynet støtter departementets vurdering av at de materielle støttereglene er lite

egnet for regulering i nasjonal rett, da disse reglene er skjønnspregede og vil følge utviklingen

innen EU/EØS-retten.

Et uklart og fragmentarisk regelverk når det gjelder de prosessuelle reglene øker imidlertid

risikoen for manglende etterlevelse av de materielle reglene. Gjennomgangen i høringsnotatet

viser at det i dag foreligger behov for en oppdatering av reguleringen når det gjelder de

nasjonale prosedyrene. Konkurransetilsynet gir sin tilslutning til det arbeidet som er gjort for

å sikre at gjeldende praksis i større grad blir lovregulert og således blir lettere tilgjengelig,

samtidig som plikter og rettigheter foreslås regulert på en klarere og tydeligere måte. Dette er

et viktig bidrag for å sikre etterlevelsen av regelverket om offentlig støtte.

Med hilsen

Karin Stakkestad Laastad (e.f.)

juridisk direktør - Konkurransetilsynet