Høringssvar fra Kluge Advokatfirma

Dato: 01.10.2020

Innledning

Kluge Advokatfirma AS («Kluge») viser til departementets høringsbrev og høringsnotat om forslag til ny lov om nasjonale prosedyrer i saker om offentlig støtte. Kluge er enig med departementet at det er behov for en ny lov, og kan på en rekke punkter slutte seg til departementets høringsnotat. Vi støtter særlig at det innføres særskilte regler for foreldelse. Nedenfor vil vi likevel kommentere enkelte punkter hvor vi mener at det er grunnlag for en annen regulering enn den departementet foreslår.

Registreringsplikt

Departementet har særlig bedt om innspill på spørsmålet om å utvide registreringsplikten til å omfatte støtte under 500 000 euro, og særlig om dette bør gjelde bagatellstøtte. En slik utvidet registreringsplikt vil, som departementet er inne på, ikke nødvendig for å oppfylle Norges EØS-rettslige forpliktelser. Kluge mener likevel at et slikt register bør innføres, og at dette også bør gjelde tildelt bagatellstøtte.

Per i dag må støttegivere kontrollere at støttemottaker ikke har mottatt annen bagatellmessig støtte de siste tre årene. Støttegivere er prisgitt støttemottakers opplysninger om tidligere mottatt statsstøtte. Ikke alle virksomheter har en slik oversikt. En registreringsplikt vil kunne skape et ekstra sikkerhetsnett for å fange opp tidligere støttetildelinger.

Selv om et slikt register ikke vil være uttømmende, vil registeret likevel gjøre det enklere for støttegivere å opptre i tråd med bagatellstøtteforordningen. Registeret vil også kunne gi økt transparens rundt tildelt støtte, noe som synes å være ønskelig fra EUs innbyggere: https://ec.europa.eu/competition/publications/cpb/2016/2016_004_en.pdf (Eurobarometer om «transparency in state aid”)

Privat håndheving

Departementet mener at gjeldende rett oppfyller Norges EØS-rettslige forpliktelser hva angår privat håndheving av statsstøtteregelverket. Dette er Kluge enig i, selv om det per i dag er krevende å skulle finne hjemmelsgrunnlaget for slik privat håndheving. Departementet mener videre at det ikke er nødvendig å innføre særskilte regler om privat håndheving. Kluge er uenig i dette. En klargjøring av vilkårene for å gå til søksmål vil gjøre privat håndheving enklere i norske domstolene.

På oppdrag fra ESA gjennomførte Kluge en studie av privat håndhevelse i norske domstoler (vedlagt). Studien viser at det er uklarheter rundt en rekke spørsmål, blant knyttet til rettslig interesse (se sakene TSTAV-2006-155740 og LG-2008-16104 (Gauselparken). Dette øker risikoen for feilanvendelse i norske domstoler.

ESAs retningslinjer om nasjonale domstolers håndheving fremhever også at privat håndheving har en viktig rolle å spille i statsstøtteregelverket:

Proceedings before national courts give third parties the opportunity to address and resolve many state aid related concerns directly at national level. In addition, national courts can offer claimants very effective remedies in the event of a breach of the state aid rules. This can in turn contribute to stronger overall state aid discipline».

Alternativet til privat håndheving – klage til ESA – er tidkrevende og vil i mange tilfeller ikke være et effektivt middel. Privat håndheving vil også kunne avhjelpe arbeidsbelastningen hos ESA og departementet.

Med vennlig hilsen

Kluge Advokatfirma AS

Vedlegg