Høringssvar fra Henrik Thomassen

Dato: 02.06.2020

Høringsvar

§ 2-5 Krav til løyve for erverv av våpenmagasin med stor patronkapasitet

Den som vil erverve eller ha våpenmagasin til løyvepliktige skytevåpen med større patronkapasitet enn 10 for rifler eller fem for hagler, samt våpenmagasin med større patronkapasitet enn 20 for pistolar, må ha løyve etter våpenlova §§ 10, 12 eller § 13 og §§ 4-4 andre ledd, 4-12 andre ledd, 5-6, 5-8 eller § 5-9 i denne forskrifta.

Kravet til løyve etter første ledd gjeld ikkje for personar som driv næringsverksemd etter våpenlova § 23.

Hva med skytevåpen som har interne magasin med patronkapasitet større enn 5, 10 og 20 til hagle, rifle og pistol henholdsvis, disse bør unntas i forsktift da de vil kunne anses å ha et mer begrenset «skadepotensiale» enn våpen med utskiftbare magasin.

§ 3-2 Rifler

Politiet kan ikkje gje løyve for rifler med kortare totallengde enn 84 cm eller kortare pipelengde enn 40 centimeter.

Første ledd gjeld ikkje for løyve som kan gjevast i medhald av våpenlova § 10 og § 13, jf. kapittel 4 og 5 i denne forskrifta.

Iht EUs våpendirektiv er minste lengde for kategori B våpen, 60cm. 30cm pipelengde og/eller 60cm totallengde er utbredte grenser for kategori B våpen i europa. alle våre naboland, opererer med kortere lengdekrav enn norge.

I tillegg har ikke Eus våpendirektiv noen lengdekrav til Kategori A håndvåpen til sportskyting (halvautomatiske rifler og pistoler med større magasinkapasitet). Det bør vurderes om minste pipe og totallengde på våpen ervervet etter § 4-4 andre ledd. (kat A iht EU) kan fjernes helt eller reduseres ytterligere. F.eks bare 60cm totallengde.

Dette vil kunne tillate at mange tjenestemenn som nå må være tilknyttet godkjent skytterorganisasjon, kan erverve tilsvarende halvautomatiske sportsvarianter som sine tjenestevåpen. Og vil også lette import, salg og egenmodifikasjon/tilpasning av halvautomatiske rifler til DSSN og NROF.

Foreslår derfor at de generelle lengdekrav senkes til 60cm totallende og 30cm pipelengde. Og at lengdekrav fjernes for våpen ervervet iht § 4-4 andre ledd. Dette vil tillate at norske jegere og skyttere vil ha samme tilgang til våpen laget for det europeiske markedet. En totallengde på 60cm vil fortsatt forhindre lett skjulte skytevåpen.

de som er ute etter korte våpen til kriminelle foremål er uavhengig av tillatt totallengde en baufil eller sag unna

§ 3-3 Haglevåpen

Politiet kan ikkje gje løyve for haglevåpen med ein eller fleire av følgjande eigenskapar:

1. haglevåpen med kortare totallengde enn 84 centimeter,

2. haglevåpen med kortare pipelengde enn 40 centimeter,

Samme argument som over,

Foreslår å senke lengdekrav til 60/30cm, dette vil i tillegg tillate kortere hagler i cowboy action shooting, som internasjonale konkurrenter benytter seg av.

3. haglevåpen med større magasinkapasitet enn fem patroner,

Siden det etter § 2-5 blir tillatt å erverve haglemagasin med større kapasitet må man kunne erverve hagler med større magasinkapasitet gitt de samme kriteriene.

Foreslår unntak fra magasinkapasitet for sportskyttere som har nok aktivitet

«Den som vil erverve hagler med magsinkapasitet større enn 5, må ha løyve etter våpenlova §§ 10, 12 eller § 13 og §§ 4-4 andre ledd, 4-12 andre ledd, 5-6, 5-8 eller § 5-9 i denne forskrifta.»

4. haglevåpen med laust magasin, med unnatak for hagler med boltrepetermekanisme.

Foreslår å tillate hagler med løse magasin til aktive sportskyttere som har løyve til å erverve «store» magasin.

Kapittel 4 Erverv av skytevåpen, våpendelar og ammunisjon til jakt, sportsskyting og samling

Erverv av skytevåpen og våpendelar til jakt

§ 4-1 Halvautomatiske rifler til jakt

Politiet kan gje løyve til erverv og innehav av halvautomatiske riflemodellar, som opphavleg er konstruert for jaktbruk og som:

1. frå fabrikk er produsert for bruk av våpenmagasin med patronkapasitet på inntil 10,

her må det avklares om dette vil virke tilbakevirkende, vil da et våpen som på kjøpstidspunkt/lanseringstidspunkt bare har 10-skudds magasin tilgjengelig, måtte innleveres uten kompensasjon så fort 3dje-part eller original fabrikant lanserer større magasin? I såfall vil dette være umulig å forholde seg til og rifler til mangfoldige tusen kan bli verdiløse over natten.

2. ikkje er tilverka med skjefte eller annan innretning som heilt eller delvis dekker oversida av pipa, og som

dette pkt her fullstendig urimelig, og vil gjøre alle våpen som står på dagens liste over godkjente halvautomatiske rifler til jakt forbudt, untatt rundt 6 stykker.

3. ikkje er tilverka med pistolgrep som står att på våpenet når bakstokken takast av.

Godkjenning av skyttar- og våpensamlarorganisasjonar og teknisk skyteprogram

§ 8-6 Utfyllande reglar for godkjenning av skyttarorganisasjon

Når vilkåra etter våpenlova § 28 andre ledd er oppfylte kan Politidirektoratet godkjenne skyttarorganisasjonar som:

1. eit eige styre,

2. ein stabil drift og økonomi,

3. er registrert i Enhetsregisteret,

4. er open for medlemskap for personer frå heile riket,

5. er tilknytt ein internasjonal skyttarorganisasjon,

5 vil i praksis frata norge og nordmenn fra å etablere nye skyteorganisasjoner. Og burde strykes i sin helhet.

De andre krav nevnt her burde være mer en nok.

iflg pkt 5 ville man f.eks ikke kunnet oprette en skytterorganisasjon som DFS.